Március 27-én rendkívüli testületi ülés lesz

2019-03-27 | Képviselőtestület
5 napirendi pont van, benne a BSC labdarúgók stadionépítésének nagy összeggel, közel 260 millió forinttal való támogatása.

2019. március 27. (rendkívüli)
1. napirendi pont: Autóbusz pályaudvar bérleti szerzõdése
2. napirendi pont: Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz

3. napirendi pont: Döntés lakóépületek korszerûsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról

4. napirendi pont: A BSC 1924 Futball Kft. támogatási szerzõdése

Határozati javaslat a Képviselõ-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy

1.    a BSC 1924 Futball Kft.   részére 2019. február 7. napján kelt kérelmében foglaltaknak megfelelõen fedett lelátós öltözõépület teljes körû befejezésére összesen 259.058 e Ft összegû támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2/2019. (II.28.) ÖKT rendelet 7/A sz. melléklet/Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartások kívülre 5. sor terhére. A támogatás teljes összegébõl 64.689 e Ft-ot a II. ütem munkálataihoz, 194.369 e Ft-ot a III. ütem munkálataihoz biztosít.

2.    támogatás kifizetési feltétele, hogy a BSC 1924 Futball Kft.  a III. ütem kivitelezési munkáinak elvégzésére úgy köt vállalkozási szerzõdést, hogy abban a vállalkozó készre jelentése alapján a mûszaki átadás-átvételi eljárás 2019. szeptember 30. napjáig megkezdõdik, és a vállalkozó végteljesítési határideje 2019. október 31. A BSC 1924 Futball Kft.  vállalja továbbá, hogy a vállalkozási szerzõdésben a vállalkozó késedelme esetére kötbérfizetési kötelezettséget ír elõ, amelynek mértéke a késedelembe esés napjától naponta a vállalkozási díj 0,02%-a. BSC 1924 Futball Kft.  tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülõ kötbérösszeggel a III. ütemre kifizetett támogatás összege csökken, s azt  az Önkormányzat részére a kötbér esedékessége napját követõ 15 munkanapon belül visszafizetni köteles.

3.    felhatalmazza a polgármestert az elõterjesztés 3. számú mellélkete szerinti támogatási szerzõdés aláírására.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján egyszerû többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Polgármester
Végrehajtást végzi: Mûszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda
Budaörs, 2019. március 20.      Wittinghoff Tamás polgármester
                                                                                                                                                                              
5. napirendi pont: A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának támogatási kérelme

Megosztás