Már 30 éve - március elsõ fele

2019-03-04 | Közélet
Lesz-e független, szabad március 15-e? Mire törekszik az MSZMP? Sikerül-e megakadályozni a visegrád-nagymarosi vízlépcsõ megépítését? Melyik mozgalom alakít pártot és milyen a támogatottságuk? Konszenzust teremtene-e egy új alkotmány? Lesz-e Bécs-Budapest Világkiállítás?

Márc. 1. – Az MSZMP és az Új Márciusi Front egyetért abban, hogy mihamarabb létre kell hozni egy olyan tanácskozó fórumot, amely a sokszínûvé váló magyar belpolitikai élet legkülönfélébb politikai-társadalmi szervezeteinek párbeszédét, megegyezését szolgálná. – Közös ünneplésre hívja a fõvárosiakat a Budapesti Pártbizottság: a Hazafias Népfront felhívásához csatlakozva fél napos, az ünnephez méltó programot szervezve március 15-re. – Tervek szerint 1990 nyarán átadják Kecskeméten a második magyarországi SOS gyermekfalut. – Elhagyta a baracskai börtönt és fogházat az a 70 fiatalember, aki a katonai szolgálat lelkiismereti és vallási okokból való megtagadása miatt fogházbüntetését töltötte.

Márc.2. Václav Havel cseh drámaíró és politikai okokból bebörtönzött társai szabadonbocsátását követelték a Vörösmarty téren megrendezett nagygyûlésen, amelyet a FIDESZ, a Bajcsy-Zsilinszky  Endre Baráti Társaság, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum több független szervezettel együtt rendezett meg. –  Fordulóponthoz érkezik a Magyar Demokrata Fórum a március 11-12-i országos értekezletének megrendezésével – mondotta Kiss Gy. Csaba, az ideiglenes elnökség tagja. A ma megközelítõleg 12 ezer taggal, mintegy négyszáz szervezettel és csoporttal rendelkezõ mozgalom húsz tagonként állít egy-egy küldöttet az értekezletre. A küldöttek az alapszabály-tervezetrõl és a programtervezetrõl tanácskoznak majd. Fõ részei: a demokrácia politikai intézményrendszerének megteremtése, a politikai program, a sürgõs szociálpolitikai intézkedéseket is igénylõ gazdaság- és társadalompolitika, kultúr- és mûvelõdéspolitikai kérdések, s végül a nemzetközi kapcsolatok. –  Csengey Dénes, az ideiglenes elnökség tagja: az MDF-csoportok mindenütt maguk döntik el, részt vesznek-e a ,,hivatalos” ünneplõkkel közös megmozdulásokban vagy nem. Szerintük méltatlan lenne együtt ünnepelni azokkal a szervezetekkel, amelyek eddig ezt tiltották.  – Az MDF-mozgalomban eddig 3 irányzat alakult ki: egy liberális, egy harmadikutas és egy kereszténydemokrata irányzat. Ma még nem lenne érdemes párttá alakítani az MDF-et, de valószínûleg pártszerûbben szervezik meg az országos értekezletet követõen – mondotta Für Lajos ideiglenes elnökségi tag.

Márc. 3. – Németh Miklós szavai Moszkvában: Napjaink történelmét, történelmünk hétköznapjait  a számos rossz hagyománnyal való szakítás jellemzi. A szakítás fájdalmas, újat a világra hozni pedig  mindig is gyötrelmes volt… – A megyei tanácsok vezetõi támogatják az 1995-re tervezett  Budapest-Bécs Világkiállítás megrendezését. – Alakuló közgyûlést tartott pénteken a Magyar Orvosi Kamara, amelyhez a 33 ezer orvos közül 11.380-an csatlakoztak. – A nõmozgalom,
a nõtanács megújulásáról tanácskozott pénteken a Magyar Nõk Országos Tanácsa a Parlamentben.  – A Kisgazdapárt fõvárosi és debreceni tagtoborzó gyûléseket tartott. – Az AIDS-segélyszervezetek  elsõ nemzetközi értekezlete pénteken Bécsben befejezte munkáját.

Márc.4. – Brnói nemzetközi élelmiszer-kiállítás: a résztvevõ 14 magyar cég eddig 25 millió rubel értékû megállapodást hozott létre. – Pozsony: ,,A legfelsõbb politikai vezetés partnerének tekinti a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségét.

Márc.5.– A Magyar Szocialista Munkáspárt, illetve a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Néppárt találkozóival folytatódott vasárnap az a kétoldalú tárgyalássorozat, amelyet az MSZMP kezdeményezett, s amelynek célja egy széles körû, a különféle társadalmi-politikai szervezetek részvételével összeülõ „nemzeti kerekasztal” elõkészítése.- Magyarország csatlakozik az ózonréteget károsító anyagok használatának radikális csökkentését elõíró montreali jegyzõkönyvhöz. Margaret Thatcher miniszterelnök-asszony együttes cselekvésre hívta fel a kormányokat, az ipari vezetõket és a tudósokat az ózonréteg további rombolásának mielõbbi megfékezése és megállítása érdekében. – Kijevben több mint ötezer ember emlékezett meg vasárnap a sztálini terror áldozatairól egy naggyûlésen. A rendezvényen határozatban követelték, hogy tartsanak nemzeti gyásznapot a sztálinizmus áldozatainak emlékére és hozzák nyilvánosságra a sztálini idõk titkos rendõrségi aktáit.

Márc.6. – Az Emberi Jogok Magyar Ligájának vezetõsége felkérte Antall Józsefet, Benda Kálmánt, Csoóri Sándort, Göncz Árpádot és Vásárhelyi Miklóst a szervezet budapesti tagozatának, mint magyarországi egyesületnek a megalakítására. – Figyelmeztetõ tüntetést szerveztek a Duna-mozgalmak képviselõi. A Duna Kör, a Nagymaros Bizottság és a népszavazást követelõk csoportjának állítása szerint „,a minisztérium félrevezette a képviselõket, hamis jelentéseket terjesztett eléjük a Visegrád-nagymarosi vízlépcsõvel kapcsolatban”. – A múlt esztendõhöz hasonlóan tovább csökken Magyarország és a Szovjetunió között a kereskedelmi forgalom. – Élõ, helyszíni tudósításaival, a központi és vidéki ünnepi események közvetítéseivel és az azokról szóló összefoglalókkal a televízió minden eddiginél szélesebb körûen készül a március 15-i megemlékezések bemutatására. – Az Ikarusban elkészült az NDK részére gyártott negyedmilliomodik autóbusz.

Márc.7. – Elemi erõvel tört fel a párttagság igénye egy világos, közérthetõ és követhetõ politikai program iránt – mutatott rá Berecz János, a Központi Bizottság titkára a „Mire törekszik a Magyar Szocialista Munkáspárt?” c. akcióterv-javaslatot ismertetve. A program egyetemes és nemzeti irányadó értékei a szabadság, az igazságosság, a szolidaritás.. Az értékek valóra váltásának csak egyetlen útja lehet: a demokrácia. – Új telefonközpont:  a korábbinál jóval kisebb területen  több mint kétszeres a kapacitása. A korábbi 1600 helyett most csaknem 3400 beszélgetés egyidejû lebonyolítására van lehetõség.

Márc. 8. – Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter terjesztette az Országgyûlés elé az Alkotmány szabályozási elveirõl szóló koncepciót. Expozéjában kiemelte: elsõrendû nemzeti érdekünk, hogy az alkotmányozás, mint konszenzust teremtõ vagy legalábbis annak kialakulását segítõ folyamat olyan alkotmányt hozzon létre, amely a jövõben a konszenzus fenntartására is képes eszköznek bizonyulhat. – A társadalmi, gazdasági élet széles körû megújulása, új pártok, egyesületek, szövetségek, társaságok színre lépése, a hazai tömegtájékoztatás eszközrendszerének bõvülése mind nagyobb követelmények elé állítja a Magyar Távirati Irodát, amely ezen igények kielégítésére létrehozza az Országos Sajtószolgálatot.  Az Országos Sajtószolgálat a közlemények továbbításáért csupán a hírközlés technikai költségeit számítja fel a szolgáltatást igénybe
vevõ szervezeteknek. A pártok, egyesületek, társaságok, levéltárak, dokumentációk és más érdeklõdõk 1989 áprilisától elõfizethetnek az OS nyomtatásban is megjelenõ kiadványára. – A Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségének elnöksége és az Országos Cigánytanács vezetõsége közleménye: egyetértenek a Hazafias Népfront felhívásával, amely március 15-e együttes megünneplésére kéri a nemzetet. Kérik a Magyarországon élõ cigányokat, hogy a Hazafias Népfront megyei, városi, községi szervezeteivel közösen ünnepeljék meg március 15-ét. – A Józan Élet Egészség- és Családvédõ Országos Szövetség, valamint az Országos Dohányfüstmentes Egyesület által meghirdetett tíznapos alkohol- és nikotinbojkottot több egészségügyi intézmény támogatja, mégis kérdésessé vált, hogy megtarthatják-e a március 15-24. közötti napokra hirdetett demonstrációt. Azt tapasztalják, hogy kezdeményezésük szélesebb körû megismertetése sok helyütt nem részesül kellõ támogatásban. Felhívásukat továbbítani kívánták az ülésezõ Országgyûléshez, kérésüket azonban az illetékesek – a házszabályokra hivatkozva – elutasították.

Márc.9. – A jelenleg érvényes hazai szabványok  25-30 százaléka már most is a világszabványok elõírásaihoz igazodik. Ahhoz azonban kevés, hogy a magyar gazdaság felzárkózzon az iparilag fejlett országok követelményeihez. – Az országos számítógépes információs hálózat három éve megkezdett kiépítésének elsõ szakasza befejezõdött, s 40 kutatóintézetet már be is kapcsoltak a rendszerbe. A hazai kutatók a rendszer segítségével bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe. A beruházás 1990 év végére fejezõdik be, s akkor 150-200 intézmény több 1.000 személyi számítógéppel kapcsolódik a hálózathoz. – A Magyar Úttörõszövetség helyett a jövõben az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó kiadványaként jelenik meg a Dörmögõ Dömötör, a 3-7 éves gyermekeknek szóló kulturális havilap. – MSZMP közleménye: Hazánk történelmi jelentõségû fordulóhoz érkezett. A tét roppant nagy: a nemzet felemelkedése vagy elmaradása a világ fejlõdésétõl. A demokratikus megújulásra ma, az ellentmondásokkal terhelt helyzetben is késztetõek a hazai és kedvezõek a világpolitikai feltételek. Cselekvésre van szükség. Az MSZMP megkezdte erõinek újjászervezését…Szabadságeszményünk a személyiség önállósága, az emberi jogok érvényesülése. – Fidesz-csoportok a tervezett Bécs-Budapest Világkiállításról: 1. A világkiállítás céljai és eszközei nem egyértelmûek. Hol gazdasági, hol pedig kulturális és politikai változásnak állítják be. 2. Hiányzik a kockázati tényezõk számbavétele, mint például az adósságállomány, az infláció alakulása, a költségvetés stabilitása, a turistaforgalom bizonytalanságai. Természetesen így hiányzik a kockázatcsökkentõ stratégia is.  3. Amennyiben nem teremtõdik meg a gazdasági erõforrások optimális fölhasználásának kényszere, a világkiállítás jelentette „gazdasági föllendülés” csak a hiányjelenségeket erõsítené… – Határainkon kívül élõ magyar nemzetiségiek érdekében korábban mintegy „láthatatlanul”folytatott politikánk nem volt alkalmas arra, hogy kellõ védelmet nyújtson a Romániában élõ magyaroknak – ismerte el Horváth István belügyminiszter.a parlamenti vita szünetében tartott nemzetközi sajtótájékoztatón.

Márc. 11. A több mint 13 ezres tagság képviseletében megkezdõdött az MDF kétnapos országos gyûlése. – Nem kell sokáig várni a többpártrendszerre, már a jövõ esztendõben nyílt választási versengés lesz a politikai pártok között. Egyelõre csupán a háború utáni korszak régi pártjai léptek színre, de van egynéhány más befolyásos politikai csoport, amelyek a jövõ évre pártokká fognak szervezõdni – mondotta Pozsgay Imre államminiszter. – Németh Miklós Hágában: A világon számos vallás, ideológia és hit van, ami elkülönítette és megosztotta az emberiséget. Legyen egy közös vallásunk és hitünk, ami összekapcsol bennünket: a földi élet feltételeinek megóvása.

Márc. 12. Jelenits István piarista tartományi fõnök misét tart a János Kórházban, ahol február óta minden vasárnap katolikus szentmisét, valamint református és evangélikus istentiszteletet celebrálnak, a járóképtelen betegek pedig a kórteremben kapnak lelki vigaszt. – Negyvenéves a csehszlovák rádió magyar nyelvû adása. – Február végén a magyar választópolgárok 56,2 százaléka vélekedett úgy, hogy biztosan elmegy március 25-én szavazni; 31,2 százalékuk ,,valószínûleg, vagy nem tudja még,, 11,9 százalékuk pedig ,,nem, vagy valószínûleg nem vesz részt,, választ adott. A választóknak, akik már eldöntötték, hogy részt vesznek a szavazáson, illetõleg azt, hogy melyik pártra voksolnak, 23,1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az SZDSZ-re, 21,5 százalékuk pedig, hogy az MDF-re voksol.
Harmincegy független demokratikus szervezet felhívása:
Budapest népe, honfitársaink! Független március 15-i ünnepségre, békés tüntetésre hívunk benneteket. Találkozunk fél tizenkettõkor a Petõfi-szobornál, a Március 15. téren. A déli harangszókor elénekeljük a Himnuszt, majd rövid ünnepi szónoklatok és a Nemzeti dal elhangzása után a Szabadság térre vonulunk, ahol a békés tüntetõk nevében jelképesen lefoglaljuk a televíziót. A Batthyány-Nagy Imre örökmécsesnél elhelyezzük a megemlékezés virágait, s a Kossuth térre megyünk. Itt is rövid szónoklatok hangzanak el, majd a Margit hídon át Bem apó szobrához vonulunk, ahol hitet teszünk a kelet-közép-európai népek összetartozása és szolidaritása mellett. A délutáni független megemlékezés körülbelül 17 órakor ér véget a Batthyány téren, a Himnusz költõjének szobránál. –
A FIDESZ, az MDF Ifjúsági Bizottsága és a Szociáldemokrata Ifjúsági Kör felhívása:  ”Nem érthetünk egyet a magyar ifjúsági szervezeteknek a VIT-en való részvételével, melyet egy olyan országban rendeznek, ahol az alapvetõ emberi jogok gyakorlására sincs mód” – nyilatkozta hat ifjúsági szervezet (FIDESZ, MDF Ifjúsági Bizottsága, SZIK, Katolikus Ifjúsági Mozgalom, Református Ifjúsági Szövetség, Nagycsaládosok Országos Egyesülete) ez év február 3-án. Azóta magyar diplomáciai forrásokból megerõsítették, hogy a rendezõ Észak-Korea a magyar VIT-küldöttség létszámának és mozgásának korlátozására készül.     Ezért fölszólítjuk a magyar ifjúsági szervezeteket, hogy ne vegyenek részt a VIT-en, s március 13-án ne alakítsák meg a VIT magyar Nemzeti Elõkészítõ Bizottságát. A VIT-en legfeljebb egy minimális, max. 10 fõs kormányzati delegáció képviseltesse magát.
–    Varsó: A Lengyel Egyesült Munkáspárt a kerekasztal-tárgyalások megkezdése elõtt három lehetõség közül választhatott: az egyik a hatalmi erõszak alkalmazása, a másik a kapituláció és a harmadik a megegyezés politikája – mondotta Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB elsõ titkára

Márc.13. – Épül az M0-ás autópálya. – A Discovery amerikai ûrrepülõgép személyzete már a hétfõi felbocsátás után hat órával eleget tett legfontosabb feladatának: pályára állították a magukkal vitt százmillió dollár költségû hírközlési mûholdat. – Szabó István Hanussen c. filmjét Oscar-díjra jelölték. – A FIDESZ a Béres-csepprõl: a Béres csepprõl pozitív hír nem jelenhetett meg. Kósa Ferenc készülõ filmjét, ami dokumentálta a történteket, elzárták a minisztériumban. – Módosították a gyülekezési törvényt: A gyülekezési jogról januárban elfogadott törvény minden rendezvény szervezését és megtartását megtiltotta az Országház közvetlen környékén (Kossuth Lajos tér, illetõleg a Széchenyi rakpart Országház elõtti szakasza). A módosítást  az elmúlt héten fogadta el az Országgyûlés; ezek szerint a gyülekezési tilalom csak a parlamenti ülésszakok idejére vonatkozik. A törvénymódosítás csak március 14-én lép hatályba. – Budapesti Pártbizottság állásfoglalása: Az MSZMP egyelõre maradjon a munkahelyeken. Nem a munkahelyrõl való kivonulás, hanem a bentmaradás stratégiájára van szükség. A pártszervezet úgy épüljön be a vállalati-intézményi mechanizmusba, hogy képviselõjének jelenléte természetes legyen. – A Román Kommunista Párt hat veterán vezetõ személyisége levelet írt Ceausescuhoz: A nemzetközi közösség elítéli Önt annak a helsinki záródokumentumnak a be nem tartása miatt, amelyet ön sajátkezûleg írt alá. Románia állampolgárai elítélik Önt annak az alkotmánynak a be nem tartása miatt, amelyre Ön felesküdött. – Nyugati hírügynökségi jelentések szerint több százan tüntettek hétfõn Lipcsében, nyugatra érvényes kiutazási vízumot követelve. – Elhunyt Zita, az utolsó osztrák császárné és magyar királyné. A 640 éven át uralkodó Habsburg-dinasztia utolsó koronás fejének özvegyét 97 éves korában érte a halál a svájci Zizier zárdájában. Személyében a nemrégiben hazánkban is járt Európa-parlamenti képviselõ, dr. Habsburg Ottó, édesanyját gyászolja.

Márc.14. – Hirtelen támadt hazafias buzgalom látszott erõt venni a magyar parlamenten 1989. március 14-én, amikor is 41 évnyi kihagyás után ünnepi ülésen emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc 141. évfordulójáról. A parlament elnöki székét éppen csak elfoglaló Szûrös Mátyás szûzbeszéde után a képviselõk kivonultak a Kossuth térre, ahol (párt)állami tiszteletadás keretében vonták fel az országzászlót. – Elsõ országos nagygyûlését tartotta a Magyar Demokrata Fórum a Nemzeti Sportcsarnokban. Több mint négyezren hallgatták a beszédeket az épületben, és több százan már nem fértek be. Für Lajos: az MDF változatlanul arra törekszik, hogy az országnak olyan országgyûlése legyen, amelyben valóban szóhoz juthatnak az egészséges reformerõk, a demokratikus törekvések. Ezért szerinte a jelenlegi országgyûlésnek át kellene adnia a helyét egy alkotmányozó nemzetgyûlésnek. – Osztrák hírügynökség: „a magyarok egy része az újonnan bevezetett nemzeti ünnepet, március 15-ét a maga módján, ausztriai bevásárlással üli meg”.A beszámoló szerint az osztrák-magyar határtérségbõl délelõtt igen erõs közúti beutazási forgalmat jelentettek.

A képen: 1989. március 15.   

Megosztás