Móri álláspályázat

2019-05-06 | Hasznos infók
"Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján pályázatot hirdet Nefelejcs Bölcsõde Bölcsõdevezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
 

A vezetõi megbízás idõtartama:          
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2019.07.01.-2024.06.30.-ig szól.
 

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8060 Mór, Cserhát utca 33.
 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedõ 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerû gondozását és nevelését biztosító intézmény vezetése, irányítása.
 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

– Fõiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I. Alapellátások 2.B)  pontjában meghatározott felsõfokú végzettség és szakképzettség,

– Legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt, vagy letelepedett.

– Büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

– A pályázónak igazolnia kell, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) d) pontjában meghatározott büntetõeljárás hatálya alatt, valamint megfelel a Kjt. 20. § (2c)-(2e) pontjának

– A pályázónak igazolnia kell, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

– A magasabb vezetõi beosztás ellátására szóló megbízást megelõzõen, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel.

– Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhetõ.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai életrajz, szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyag sokszorosításához,

– amennyiben pályázatának zárt ülésen történõ tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli  nyilatkozat,

– nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

– nyilatkozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A. § alapján arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt.
 

A beosztás betölthetõségének idõpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthetõ be.
 

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 5.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Éva közigazgatási és szociális irodavezetõ nyújt, a 22/560-814 -es telefonszámon. A pályázatnak a megadott határidõig be kell érkeznie.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1/1984/2019., valamint a beosztás megnevezését: Bölcsõdevezetõ.

– Elektronikus úton Fenyves Péter polgármester részére a fenyves@mor.hu e-mail címen keresztül
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott személyekbõl álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 26."

Forrás:mor.hu

 

Megosztás