Ki legyen Mór Város Díszpolgára? - Ön is tehet javaslatot!

2019-04-29 | Helyi közélet
Móron két olyan fontos kitüntetés, kitüntetõ cím van, amelyet a város képviselõtestülete ítél oda - a beérkezett javaslatok alapján -, és a helyi közösség szolgálatában kiemelkedõ eredményeket elért személyeket, illetve szervezeteket részesítik méltó elismerésben minden második évben. Ezek a „Mór Város Díszpolgára” és a „Pro Urbe” díj. Idén az elõbbire várják a javaslatokat.
Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedõ érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelõképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének a városi kitüntetõ címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjérõl szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntetõ cím, páros években Pro Urbe Emlékérem, így 2019. évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntetõ cím kerülhet adományozásra.

„Mór Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedõen jelentõs munkájával vagy egész életmûvével a városon belül, ezen felül országos vagy nemzetközi viszonylatban is általános elismerést vívott ki. Ezzel a címmel tüntethetõ ki az is, aki munkájával, példamutató emberi magatartásával járult hozzá a város fejlõdéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

(2) Díszpolgári cím legfeljebb kétévente egy alkalommal egy személynek adományozható. Az elismerésére érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz jelleggel is adományozható, abban az esetben, ha az érintett személy a javaslattételi határidõt megelõzõ egy éven belül hunyt el.

Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:

Mór város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezõ személyek,

nemzetiségi önkormányzatok,

városban mûködõ pártok, társadalmi szervezetek,

a városban mûködõ közalapítványok, egyházak és intézmények.

Javaslatát legkésõbb: 2019. május 31-ig (postabélyegzõ legkésõbbi idõpontja 2019. május 31. 2400 óra) a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájára (Mór, Szent István tér 6.) szíveskedjen eljuttatni. A határidõ lejárta után érkezõ javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A beérkezett javaslatok alapján az elismerõ címrõl a képviselõ-testület tárgyév június havi ülésén dönt, az ünnepélyes átadásra a 2019. évi Móri Bornapok keretében kerül sor.

Az elismerõ címek alapításától kitüntetésben részesült személyek és szervezetek jegyzéke Mór város www.mor.hu honlapján megtekinthetõ.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhetõ.


(telefon: 22/560-839, valamint a 06-30/819-9196)

Forrás:mor.hu

 

Megosztás