Helyi ügyek Móron: ezek lesznek napirenden

2019-03-21 | Képviselõ testület
Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2019. március 27-én (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a város közegészségügyi helyzetérõl, közbeszerzésekrõl, egészségügyi feladatellátási szerzõdések módosításáról és még sok más témáról tárgyalnak.

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT:

JELENTÉS a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról


TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzõi és bizottsági döntésekrõl és azok végrehajtásáról


JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének a felsõoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására


JAVASLAT a legeredményesebb móri tanulók elismerésérõl szóló rendelet megalkotása tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a Holczer-Med Kft. feladat- ellátási szerzõdés módosítása tárgyában


JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerzõdés módosítása tárgyában


JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerzõdés módosítása tárgyában
 

TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetérõl


TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetérõl

BESZÁMOLÓ Mór város közigazgatási területén 2018. évben végzett nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére és költségeinek elszámolására vonatkozó közszolgáltatási tevékenységrõl

BESZÁMOLÓ a KNYKK Zrt. által Mór város területén végzett 2018. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan


BESZÁMOLÓ a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó 2018. évi szakmai munka tárgyában

JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsõde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában

JAVASLAT a Lamberg-kastély Kulturális Központ alapító okiratának módosítása tárgyában

JAVASLAT a KLIK által fenntartott, Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintõ, intézmény átszervezési javaslatok véleményezése tárgyában

BESZÁMOLÓ a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2018. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról


JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2019.évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására


JAVASLAT észak-nyugati iparterületen értékesítendõ ingatlanok megosztására


JAVASLAT a Fejér Megyei Kormányhivatal számára átadandó helyiségek tárgyában


JAVASLAT „Mór településrendezési eszközök 19. sz. módosítás” – tárgyalásos eljárás keretében történõ egyeztetés – véleményezési anyagával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról


JAVASLAT a Mór, Szent István tér 7. szám alatti 23/a/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú – nem lakás célú – bérlemény tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)


JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában

JAVASLAT „Vállalkozási keretszerzõdés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2019. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõdés 1. sz. módosítására

JAVASLAT „Vállalkozási keretszerzõdés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2019. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõdés 1. sz. módosítására


JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” címû pályázat rendezvényeire vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában


JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás köztes bírálata tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)


JAVASLAT „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca” címû pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címû pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT „Mór város belterületi vízrendezése” címû pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása tárgyában


Polgármesteri tájékoztató

JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában

Kérdések, interpellációk

Forrás: mor.hu

A címlapkép illusztráció!

 

 

Megosztás