A 2019. évi általános iskolai beiratkozás rendje Móron

2019-03-08 | Oktatás - Iskolai élet
Ha Önnek, vagy hozzátartozójának olyan tanköteles gyermeke van, akinek idén kell megkezdenie az általános iskolai tanulmányait, ez fontos információ:

Értesítem az érintett szülõket, törvényes képviselõket, (a továbbiakban együtt: szülõk), hogy a 2019/2020. tanévre történõ általános iskolai beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 19 óráig. 

 

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Tankötelessé váló, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy választott iskola elsõ évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

A beiratkozáskor be kell mutatni s gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerûen az általános iskola körzetében lakik. A kötelezõ felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási HIvatala a honlapján nyilvánosságra hozza. A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt a rendeletben foglalt eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülõ jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyíújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtõl számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának címezve, illetve, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.
 

A fenti rendelkezések szerinti körzet meghatározás nem érinti a szülõ szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a fellebbezést követõen is), a szülõ a gyermekét a döntés jogerõre emelkedését követõ öt napon belül köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.
 

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
 

– menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja.
 
– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történõ felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskola nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
 

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 

Kérem a kedves szülõket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Forrás:Fejér Megyei Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/6c/15000/Hirdetm%C3%A9ny_beiratkoz%C3%A1sr%C3%B3l_2019_2020.pdf

 

 

Megosztás