A 2019. évi óvodai beiratkozás rendje Móron

2019-04-08 | Óvodák
A Mór Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága döntött az idei év beiratkozási idõpontjairól a móri óvodákban:

Mór Városi Önkormányzat értesíti azokat a szülõket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2019/2020. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak elõjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában lévõ óvodákban és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévõ székhely óvodában az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Képviselõ-testülettõl 5/2015. (IV.1.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének alapján, átruházott hatáskörben eljárva, továbbá a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bek. alapján, az óvodai beíratási idõpontokat 2019/2020-as nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg:
 

Az óvodai beiratkozás idõpontja:
 

2019. május 8-án (szerdán) és 9-én (csütörtökön) 8.00 – 17.00 között lesz.
 

A beíratás helyszínei:
 

MTKT Meseház Óvoda-Bölcsõde (székhelye)  8060 Mór, Szabadság tér 12.
 

Móri Napsugár Óvoda                                       8060 Mór, Cserhát u.35.
 

Móri Pitypang Óvoda                                        8060 Mór, Erzsébet tér 13.
 

Mindhárom óvodában német nemzetiségi nevelés, valamint az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek nevelése is folyik.
 

A szülõ az óvodai nevelésben történõ részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott idõpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
 

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 

A Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.
 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § alapján. A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel.
 

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ (Nkt. 8. § (1)).
 

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkezõ gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férõhelyek száma lehetõvé teszi – folyamatosan történik.
 

Felvehetõ gyermekek: Elsõsorban a körzetben lakóhellyel rendelkezõ gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülõk gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetbõl is vehetõ fel gyermek.
 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezõ felvételt biztosító óvoda).
 

Életvitelszerû ott lakásnak minõsül, ha a gyermek a kötelezõ felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsõ határnapját megelõzõ három hónapnál régebb óta szerepel.
 

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplõ lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik, úgy az óvodavezetõ jogosult felszólítani az óvodába jelentkezõ gyermek szülõjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétõl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védõnõtõl származó, a védõnõi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
 

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

A gyermek TAJ kártyája,

A szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 

Az óvoda vezetõje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülõket legkésõbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követõ huszonegyedik munkanapon.
 

Az óvoda döntése ellen a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetõnél (Nkt. 37. §). Az óvodavezetõ az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzõjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülõ a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstõl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidõit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a nevelési év elsõ napjától folyamatosan történik.
 

A városban mûködõ óvodák felvételi körzetei
 

Móri Napsugár Óvoda
 

Akácfa u., Álmos Vezér u., Árpád u., Bartók B.u., Cserhát dülõ, Cserhát u., Dózsa Gy.u., Erkel F.u., Érmellék u., Kálmán I.u., Kisfaludy u., Kodály Z.u., Kórház u., Liszt F.u., Millennium tér, Napsugár u., Tárnokpuszta, Tímárpuszta, Vágóhíd u., Vámos köz
 

Móri Pitypang Óvoda
 

Agyag u., Alkotmány u., Asztalos J. u., Arany J. u., Árki u., Árkipuszta, Bajcsy-Zs.u., Bányász u., Budai N.A.tér, Csókakõi dülõ, Csókakõi u., Erzsébet tér, Ezerjó u., Hársfa u., Hegy u., Hegyalja u., Hunyadi u., Ifjúság u., Jókai u., Jószerencsét u., Káposzta-éri dûlõ, Kapucinus tér, Kecskehegy, Kiserdõ-dülõ, Kiserdõ u., Kossuth L. u., Köztársaság tér, Külterület 0278 hrsz., Lovarda u., Martinovics u., Május 1. u., Mátyás király u., Pince u., Pincesor u.,  Szent István tér, Széchenyi u., Szilágyi E. u., Táncsics M.u., Téglás köz, Úttörõ u., Városház köz, Vénhegyi u., Vértes u. Wesselényi u., Zrínyi u.
 

MTKT Meseház Óvoda-Bölcsõde (székhely intézménye)
 

Ady E. u., Akai u., Asztalos u., Báthori u., Bethlen G. u., Béke u., Bocskay u., Csokonai u., Deák F.u., Dobó I.u., Esze T. u., Esztergályos u., Építõk útja, Fellner J. u.,  Felsõdobos, Futár u., Füzes u., Gizella u., Gyár u., Gyõri út, Hammerstein u., Honvéd u., Ipar u., Jegenye u., József A. u., Kert u., Kinizsi P.u., Király köz., Kis u., Kisbéri u., Kistábor u., Kígyó u., Klapka Gy.u., Kölcsey u., Lakatos u., Major u.,   Mester u., Mikes K. u., Mónus I. köz, Mónus I.u.,  Nemes u., Orgona u., Perczel M. u., Petõfi S.u., Radó A. u., Rákóczi u., Rózsa u., Szabadság tér, Szt. Borbála u., Szondi Gy.u., Tábor u.,  Tõröspuszta, Újlak u., Vasút u., Vasúti õrházak, Vásár tér, Velegi út, Virág u., Vörösmarty u. Wekerle S.u.
 

Az óvodák szeretettel várnak minden gyermeket!

Forrás:mor.hu

 

Megosztás