Amiért Székesfehérvár Európa Nostra-díjat nyert: Palotavárosi Skanzen

2019-07-30 | Értékeink
Székesfehérvár belváros rengeteg - ismert, vagy kevésbé látogatott - látnivalóval (mûemléképületek, szobrok...) bír. Ezek közül választottunk, hátha felfedeznek olyanokat, vagy bármelyikrõl olyan új információt, melyet érdekesnek tartanak.
A Pa­lo­ta­vá­rosi Skan­zen­ben a Rác ut­ca 11. szá­mú ház­ban 1988-ban "Pa­lo­ta­vá­rosi em­lé­kek, Szé­kes­fe­hér­vár-­Pa­lo­ta­vá­ros tör­té­ne­te és nép­raj­za" cí­mû ál­lan­dó ki­ál­lí­tást nyi­tot­t a Szent István Király Múzeum.
 
A ki­ál­lí­tás be­mu­tat­ja, hogy a le­bon­tott Pa­lo­ta­vá­ros a 18. szá­zad óta mi­lyen sze­re­pet ját­szott Szé­kes­fe­hér­vár éle­té­ben.
 
Az épü­let bel­sõ be­ren­de­zé­sét, bú­to­ra­it, szent­ké­pe­it az utol­só tu­laj­do­nos­tól, Csi­kós Da­ni­cá­tól már a ku­ta­tás so­rán, 1981-ben meg­vá­sá­rol­ták a Szent Ist­ván Ki­rály Mú­ze­um szá­má­ra. 

Az épü­le­tet 1986-ban az Ika­rus szé­kes­fe­hér­vá­ri gyá­ra a ko­ráb­bi fel­mé­ré­sek, fény­ké­pek alap­ján új­já­é­pí­tet­te, majd át­ad­ta a mú­ze­um­nak.

 
Új­já­épí­té­se­kor meg­bi­zo­nyo­sod­hat­tak ró­la, hogy hát­só vég­fa­la vas­tag, tölgy­fa talp­ge­ren­dá­ra épült.

A ház el­sõ szo­bá­ját és kony­há­ját az ere­de­ti bú­to­rok­kal ren­dez­ték be, a hát­só szo­bá­ba Pa­lo­ta­vá­ros tör­té­ne­té­rõl és nép­raj­zá­ról ké­szí­tet­tek ki­ál­lí­tást.

 
Be­mu­tat­ják Pa­lo­ta­vá­ros ha­gyo­má­nyos tár­sa­dal­mi ré­te­ge­it, fog­lal­ko­zá­si cso­port­ja­it, azok élet­mód­ját.
 
Ki­ál­lí­tot­ták a Pa­lo­ta­vá­ros­hoz kö­tõ­dõ mes­ter­sé­gek (to­bak, var­ga, csiz­ma­dia, ci­pész, szíj­gyár­tó, csa­pó, szûcs, szûr­sza­bó) szer­szá­ma­it, céh­em­lé­ke­it is.

A ki­ál­lí­tás ne­gye­dik he­lyi­sé­gé­ben a Diet­rich-­ka­la­pos­mû­hely be­ren­de­zé­se lát­ha­tó.

Pa­lo­ta­vá­ros hí­res ka­la­pos di­nasz­ti­á­já­nak meg­ala­pí­tó­ja az 1891-ben fel­sza­ba­dult Diet­rich Ede volt, akit fia, Ist­ván kö­ve­tett a mû­hely­ben, amely ko­ráb­ban a Szö­mör­ce, majd a Csa­pó ut­cá­ban mû­kö­dött egé­szen 1986-ig, ami­kor tel­jes fel­sze­re­lé­se a mú­ze­um­ba ke­rült. (forás:szikm.hu)

A tízemeletes épületek árnyékában található skanzen múzeumutcája 1989-ben Európa Nostra-díjat nyert.

 
 
http://www.szekesfehervar.hu/_user/0/Image/0000Gergo_2013/0miki/01/Kalapos.jpg
 
 
 
http://www.szekesfehervar.hu/_user/0/Image/Armand_2012/tuzzel_kicsi1.jpg
 
(Tûzzel – Vassal Fesztivál       fotó:OKKFehérvár) 
 
 
 
 

 
Megosztás