Válogatás a székesfehérvári Belváros látnivalóiból: a Budenz-ház

2019-04-05 | Értékeink
(Budenz-ház, fotó:commons.wikimedia) Székesfehérvár belvárosa rengeteg - ismert, vagy kevésbé látogatott - látnivalóval (mûemléképületek, szobrok...) bír. Ezek közül választottunk párat, hogy foglalkozzunk velük néhány alkalommal, hátha felfedeznek olyanokat, vagy bármelyikrõl olyan új információt, melyet érdekesnek tartanak.
Egyemeletes copf stílusú épület, kosáríves, kõkeretes kapujának zárókövében az 1781-es évszám van.
 
Középkori alapokon áll, pincéjében XIII. századi kutat tártak fel.
 
A földszint bal oldali ablakán szép copf vasrács van, a kapu fölött ugyancsak copf füzérdísz húzódik.
 
Külsõ homlokzatán Budenz József (1836-1892) emléktáblája van.
 
A magyar összehasonlító nyelvészet neves alapítója 1858 és 1860 között, székesfehérvári tanárként lakott itt.
 
Az épület helyet ad az Ybl-gyûjteménynek, ami a családnak állít emléket. Képzõ- és iparmûvészeti gyûjteménye az emeleti szobákban tekinthetõ meg.

forrás:wikipedia

 
 
 
A ház a nevét onnan kapta, hogy itt lakott 1858-60 között Budenz József, a német származású kiváló finnugor kutató, a magyar összehasonlító nyelvészet meg­te­rem­tõ­je.

Az épü­let jel­leg­ze­tes copf stí­lu­sú hom­lok­za­tát 1781-ben nyer­te.
 
Az 1781-es vég­le­ges ki­ala­kí­tás elõtt több­ször is ala­kí­tot­ták, át­épí­tet­ték.

Szé­kes­fe­hér­vár e szép mû­em­lék­ét a Vá­rosi Ta­nács ál­do­zat­kész­sé­ge ál­lí­tot­ta hely­re ré­gi for­má­já­ban, 1968-69-ben.
 
A ki­ál­lí­tás 1969. má­jus 19-én nyílt meg.
 
El­ren­de­zé­sé­ben igye­kez­tünk meg­õriz­ni a ma­gán­gyûj­te­mény jel­le­gét, ahogy azt Ybl Er­vin hosz­szú éle­te so­rán ki­ala­kí­tot­ta.

forrás:szikm.hu

 

 

Megosztás