Az általános iskolai beiratkozás rendje 2019-ben Komárom-Esztergom megyében

2019-03-08 | Oktatás - Iskolai élet
"A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az elsõ évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott idõszakban kell beíratni.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejérõl, az errõl való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejérõl a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás elsõ határnapját megelõzõen legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.
 
Fentiek alapján a 2019/2020. tanévre az általános iskolai elsõ osztályokba történõ beiratkozás idõpontjait az alábbiak szerint határozom meg és teszem közzé:

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.
 
Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tanköteles korba lépõ, azaz a 2013. augusztus 31-én, vagy az elõtt született gyermekét a szülõ a hirdetményben közzétett idõpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára."

 
Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Megosztás