Ifjú pár a násznéppel 1913-ban (Fotó: Fortepan/Képszám: 21560)

A házasságkötés a szerelem megpecsételése már évezredek óta. A korábbi történeti korokban sokszor, főleg az előkelőbb rétegek érdekházasságokat kötöttek a birtok és a vagyon egyben tartása vagy éppen növelése érdekében. Az újkortól kezdve viszont már tényleg a szerelmi házasságkötések domináltak.

Magyarországon a házassági jog előzményei az államalapítás koráig vezethetők vissza. A keresztény országokban, így hazánkban is az 1563-ban zárult tridenti zsinat után, a XVII. század elejétől vált kötelezővé az egyházi anyakönyvezés, vagyis a születések, keresztelések, házasságkötések és halálozások feljegyzése, illetve ekkortól lett kötelező az egyházi házasságkötés. Azonban az egyház és az állam a következő évszázadokban folyamatosan harcot vívott az utóbbi feletti jog gyakorlásáért. A XIX. század végére kiélesedő egyházpolitikai viták központjában a házasságkötés, ezen belül is a vegyes vallású házasságkötések és az ezekből születő gyermekek vallása állt.

Hazánkban a vitás kérdéseket hosszú évek után végül a Wekerle Sándor első kormánya alatt (1892. november 17. – 1895. január 14.) elfogadott 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról és az 1894. évi XXXIII. törvénycikk az állami anyakönyvekről rendezte, amelyek alapján az anyakönyvvezetés és a házasságkötés az állam hatáskörébe került. A házassági törvény rendelkezett az eljegyzésről, a házassági akadályokról, a házasságkötésről, a házasság érvénytelenségéről és megszűnéséről, külön fejezet foglalkozott az ágytól és asztaltól való elválásról, valamint a külföldön kötött és a külföldiek házasságáról.

Maga a törvény 125 éve, 1895. október 1-jén lépett hatályba, és három alapelve – amelyet Gróf Apponyi Albert fogalmazott meg –, hogy minden állampolgárra felekezeti különbség nélkül kiterjed, házassági ügyekben az állam bíráskodik, és kötelező a polgári házasságkötés. Maga a törvény nem csorbította az egyházi alapelveket, ugyanakkor az állam szerepe a házasságkötésben egységes alapot teremtett.

Ifjú pár esküvői fotója 1900 körül (Fotó: Fortepan/Képszám: 62099)

Az első polgári házasságkötést a hatályba lépés napján, 1895. október 1-jén tartották Budapesten, a Gyár utcai (ma Liszt Ferenc tér) 2. alatti anyakönyvi hivatalban. A jeles alkalomról minden jelentősebb sajtóorgánum beszámolt, köztük a Vasárnapi Ujság, a Pesti Napló, a Budapesti Hírlap és a Pesti Hírlap is, amely a liberalizmus diadalaként utalt az eseményre. A hatalmas érdeklődő tömeget és az utca forgalmát lovas- és gyalogrendőrök igyekeztek kordában tartani.

A Gyár utcai (ma Liszt Ferenc tér 2.) egyemeletes épület Klösz György felvételén 1890 körül. Az emeleten rendezték be a II. számú anyakönyvi hivatalt, ahol 1895. október 1-jén az első polgári házasságkötést tartották (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.080)

Az egyemeletes, sárga színű ház földszinti, utcára néző helyiségében rendezték be mindenféle pompa nélkül az anyakönyvi hivatalt. A díszes íróasztal felett a király és a királyné portréja lógott, az asztal előtt pedig két karosszék volt a házasuló pár számára. A vőlegény, Kriszhaber Károly Joakhim gyárigazgató és menyasszonya, Mezei Anna, Mezei Mór országgyűlési képviselő leánya a fél 11-kor kezdődő szertartáson mondta ki a boldogít igent a II. számú anyakönyvi hivatalban. A házasságkötést díszes attilában, mellén nemzeti színű vállszalaggal Mátray József anyakönyvvezető vezette díszbeszéd nélkül, így az alig tíz percig tartott.

Az anyakönyv aláírása után az ifjú pár a násznéppel a Dohány utcai zsinagógába hajtott, ahol dr. Kohn főrabbi héber áldást mondott, amelyet a Pesti Napló 1895. október 1-jei száma idézett: „Ez az áldás, amelyet Mózes hagyott reánk és ezért az áldásért jöttek önök ide. Kétféle törvényünk van, mindakettő legyen szent önöknek is, nekünk is; az egyiket isten adta, a másikat szeretett magyar hazánk alkotta a mi javunkra.” Az ifjú jegyesek az egyházi esketést követően fogadták a jókívánságokat, majd kora délután nászútra indultak.

A polgári házasságkötést az élelmesebb vállalkozók is kihasználták, erre példa a fenti hirdetés is a Pesti Napló 1895. október 3-i számából

A polgári házasságkötés és anyakönyvezés bevezetésekor Budapesten csupán három hivatalban lehetett az állam által e célra kirendelt polgári tisztviselő előtt az anyakönyvi ügyeket, így a születéseket, esketéseket és halálozásokat bejelenteni és intézni. Az I. anyakönyvi kerület alá tartozott a IV., VIII., IX. és X. kerület, helyiségei pedig a Kálvin tér és a Soroksári (ma Ráday Gedeon) utca sarkán álló Két Oroszlán ház (egykor fogadó) első emeletén voltak berendezve. Kühnel Gyula, az anyakönyvvezető az első polgári házasságkötést 1895. október 10-én vezette itt le.

A Kálvin tér 9. szám alatti Két Oroszlán ház emeletén működött az I. számú anyakönyvi hivatal, ahol az első polgári házasságkötést 1895. október 10-én tartották (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A II. anyakönyvi kerület alá az V., VI. és VII. kerületek tartoztak, helyiségei a mai Liszt Ferenc tér 2. szám alatt voltak. A III. kerület pedig a budai területet fedte le, az I., II. és III. kerületek tartoztak alá, helyisége pedig a Donáti utca 46. szám alatti házban volt. Itt Herman Béla anyakönyvvezető előtt 1895. október 8-án tartották az első polgári házasságkötést.

A Liszt Ferenc tér 2. szám alatt ma már hiába keressük azt a házat, amelyben az első polgári házasságkötésnek helyet adó II. számú anyakönyvi hivatal működött. Az épületet a század elején elbontották, helyén 1904 és 1906 között épült fel a ma is látható ötemeletes, szecessziós stílusú sarokbérház (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A Vidor Emil tervezte épület homlokzata a Liszt Ferec téren. Itt állt egykor az első budapesti polgári házasságkötésnek helyet adó egyemeletes épület (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

A III. számú anyakönyvi hivatal Budán, a Donáti utca 46. szám alatti épületben kezdte meg működését, itt 1895. október 8-án tartották az első polgári házasságkötést (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Az újdonság okozta kíváncsiság miatt is az anyakönyvi hivataloknak kezdetben nagy rohammal kellett megküzdeniük, főleg a Gyár utcainak, így idővel bővítették körüket és kapacitásukat.

Jókai Mór második házassága is a Gyár utcai hivatalban köttetett, amelyről a lapok szintén részletesen beszámoltak. A már 74 éves író családja és a közvélemény felháborodása mellett 1899. szeptember 16-án vette feleségül Grósz (Nagy) Bella színésznőt szűk körben a Terézvárosban.

Az 1894. évi XXXIII. törvény értelmében az anyakönyvvezetőket és helyetteseiket a belügyminiszter nevezte ki. A tanácsrendszer bevezetésekor, 1950-től a polgári házasságkötés intézménye átkerült helyi tanácsok hatáskörébe. A rendszerváltást követően, 1990 óta az anyakönyvi ügyintézés a polgármesteri hivatalok feladata, az anyakönyvi eljárásról és a házasságkötésről pedig a 2010. évi I. törvény rendelkezik.

Polgári házasságkötés 1938-ban (Fotó: Fortepan/Képszám: 177004)

Polgári házasságkötés 1953-ban a Teréz körút (akkor Lenin körút) 13. szám alatti Központi Házasságkötő Teremben (Fotó: Fortepan/Képszám:123437)

A Teréz körút 13. szám alatti épület napjainkban (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Polgári házasságkötés 1966-ban (Fotó: Fortepan/Képszám: 59867)

Napjainkban az anyakönyvi hivatalok az önkormányzatok épületeiben működnek, és a polgári szertartásnak helyet biztosító házasságkötő termek többsége is a polgármesteri hivatalokban található. A képen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal látható az Eötvös utca 3. alatt (Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu)

Forrás:pestbuda.hu

Major Edit