Árulják a Heimatmuseum ingatlanát is

2021-03-15 | Közélet
Budaörs városa eladná 166.028.398 Ft-ért vagy többért az eredetileg 1888-ban épült Wéber-házat, amely Az Év Múzeuma díjjal büszkélkedhető, felújított Heimatmuseum és a BNNÖ otthona.

A kiírt pályázat kivonata (a teljes szöveg ITT található):

Pályázat egy Budapesti úti ingatlan értékesítésére

Budaörs Város Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Budapesti út 45. szám alatt található, 2708 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint 1776 m² területű ingatlan értékesítésére, az ingatlanban található Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum intézmény fenntartása mellett.

1. Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan természetben Budaörs központjában, belterületen, a Budapesti út mentén helyezkedik el. Környezetében a lakóingatlanokon kívül kereskedelmi és szolgáltató egységek is találhatók. Az úttest és a járda szilárd aszfalt burkolatú, elhelyezkedése miatt a megközelítése kiválónak mondható. A tömegközlekedési eszközök megállója az ingatlan előtt található. Személygépkocsival parkolni az ingatlan területén és az utcán lehet.

Az udvar, az elő- és hátsókert rendezett, gondozott, füvesített, a területen több fa és cserje található.

A tárgyi ingatlanon két L alakú főépület és egy udvari melléképület (kerti szaletli) található. Az utcáról nézve bal oldali főépületben Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, a másik főépületben a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum található. A Heimatmuseumnak otthont adó tornácos Wéber ház 1888-ban épült, hagyományos szerkezetű, nagyrészt alápincézett, földszintes kialakítású. Az épületet 2016 és 2018 között teljes körűen felújították, amelynek köszönhetően az épület korhű, de újszerű állapotú. A Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának otthont adó épület szintén az 1800-as évek végén épült, hagyományos szerkezetű, részben alápincézett, földszintes kialakítású. Az épület karbantartott, rendezett állapotú, jelenlegi funkcióját ellátja, de a közeljövőben felújításra, korszerűsítésre szorul. A teljes tetőszerkezet cseréje indokolt.

A kerti szaletli 2020-ban épült, újszerű állapotú.

Az ingatlan korlátozottan forgalomképes, 9346 törzsszámon nyilvántartott műemlék.

2. Az ingatlan ára:

166.028.398,- Ft, azaz Százhatvanhatmillió-huszonnyolcezer-háromszázkilencvennyolc forint, amelyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

2.1. A vételár megfizetése:

Amennyiben az Önkormányzat a pályázati eljárás eredményeképpen nem a vagyonkezelő részére értékesíti az ingatlant, úgy a vevő a vételárból 76.028.398,- Ft-ot Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának, a vételár fennmaradó összegét pedig Budaörs Város Önkormányzatának tartozik megfizetni.

Amennyiben az Önkormányzat a vagyonkezelő Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata részére értékesíti az ingatlant, abban az esetben az általa elvégzett beruházás beépítés jogcímén 76.028.398,- Ft értéken a vételárba beszámításra kerül.

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki
– vállalja, hogy az ingatlant kizárólag a Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között 2009. december 10. napján kötött Közművelődési Megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok ellátására, az ingatlanban található Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum intézmény fenntartásával hasznosítja legalább 2034. december 31. napjáig. Amennyiben a vagyonkezelő igényli a vagyonkezelési szerződés meghosszabbítását, abban az esetben vevő köteles azonos feltételekkel meghosszabbítani azt legalább 2034. december 31. napjáig. E bekezdésben foglaltak késedelmes teljesítéséig a vevő napi 50.000 Ft késedelmi kötbért köteles eladó részére megfizetni. Vevő lemond a kötbér túlzott mértékére hivatkozással a kötbér mérséklése iránti jogáról.

– a pályázat benyújtási határidejéig 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot az ingatlanra vonatkozóan.

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31., 16:00 óra

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

– az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

– a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

13. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között 2009. december 10. napján 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra megkötött Közművelődési megállapodás, a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Budaörs Város Önkormányzata között 2018. július 16-án az ingatlanra vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződés, valamint az ingatlanra vonatkozóan Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény között 2019. március 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre megkötött haszonkölcsön szerződés megtekinthető a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján. (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. számú iroda).

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. számú iroda, tel.: +36 23/447-864).

A pályázat beadási határideje 2021. március 31. 16:00 óra.
Budaörs Város Önkormányzata
2021-03-11 18:15

(Forrás: budaörs.hu)

Megosztás