Már 30 éve - június

2019-07-02 | Közélet
Nagy Imre és sorstársai újratemetése,  az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai, párttá alakul az MDF, George Bush Magyarországra készül, bontják a mûszaki határzárat Sopronnál.

Június 1. –  A Történelmi Igazságtétel Bizottság szóvivõje, Mécs Imre kijelentette: az MSZMP tagjai csak magánszemélyekként vehetnek részt a temetésen. Amennyiben hivatalos minõségükben jelennének meg, a hozzátartozók és barátok eltávolíthatják a koporsókat a közelükbõl. – A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya: Maradványelv helyett törvényt akarunk, mely évrõl-évre a költségvetés társadalmilag meghatározott hányadát biztosítja az oktatásnak. Csak így derül ki, mennyit ér az iskola, a diák, a pedagógus a nemzetnek.
– Az EK (Ellenzéki Kerekasztal) két szóvivõje, Sólyom László és Tölgyessy Péter: Az Ellenzéki Kerekasztal képviselõi alkalmasnak látják a Központi Bizottság új indítványát arra, hogy kimozdítsa a tárgyalásokat a holtpontról.
– Nagy Imre és sorstársai temetésérõl a Történelmi Igazságtétel Bizottsága:  A Hõsök terén, a Mûcsarnok lépcsõjén június 16-án reggel 9 órától lehet leróni a kegyeletet a ravataloknál. A látvány- és díszlettervet ifj. Rajk László és Bachmann Gábor készíti. A koszorúzási ünnepség a tervek szerint 12 óra 30 percig tart. A TIB képviselõi elmondták: a jelentkezõk száma igen nagy, ezért a sorrendet késõbb döntik el. Mindenesetre arra törekszenek, hogy mindenki elhelyezhesse koszorúját a ravatalon, aki tisztelegni kíván a kivégzett miniszterelnök és mártírtársai emléke elõtt. Azt szeretnék, hogy pontban fél 1-kor egy percre leálljon az országban a munka, megszólaljanak a harangok, a gyárkürtök és az autódudák. Ezután kezdõdik meg a Hõsök terén a temetési gyászszertartás, amelyen az elképzelések szerint Vásárhelyi Miklós, Király Béla, Mécs Imre, Rácz Sándor és Zimányi Tibor mond majd beszédet. A szónokok nem képviselnek sem pártokat, sem szervezeteket.- a tervek szerint.
– A Magyar Ujságírók Országos Szövetségének elnöksége megkezdte a szövetség 1956. november 4-e után hozott határozataianak felülvizsgálatát. Erkölcsi kötelességének tartja, hogy semmisnek nyilvánítsa és elhatárolja magát mindazon döntésektõl, amelyekkel – a hatalom követelésére – tevékenységük és politikai meggyõzõdésük miatt újságírókat fosztottak meg jogaiktól és szövetségi tagságuktól.
– Az MSZMP Budapesti Reformköre megerõsíti, hogy szeretné elhelyezni koszorúit Nagy Imre és mártírtársai koporsóinál a gyászszertartás keretében.

Jún. 2. – Magyar és osztrák jogászok részvételével hazánkban elõször rendeztek konferenciát az Ombudsman intézményérõl. – Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja Mihail Gorbacsov szovjet fõtitkár és államfõ tavaly októberi kérésének megfelelõen közbenjárt annak érdekében, hogy fény derülhessen az 1939 augusztusában létrejött Hitler-Sztálin-megállapodás hátterére. Ennek megfelelõen okmányokat bocsátott rendelkezésére szovjet tudósoknak. – George Bush: A kelet-európai változások most a legizgalmasabbak a világon.

Jún. 3. – Horváth István belügyminiszter: A rendõrség nem az állampolgárok felett álló intézmény, a rendõr pedig nem az állampolgárok feljebbvalója, hanem maga is állampolgár, aki különleges elõjogok nélkül, sajátos szakmai feladatot lát el.

Jún.4. – Meghalt Khomeini ajatollah, Irán vallási vezetõje. – Németh Miklós miniszterelnök: Nem kér idõt arra, hogy kormányát engedjék nyugodtan dolgozni, még csak bizalmat sem kér most már, mert az ígérgetések, a szavak ideje lejárt, a tettek ideje jött el…június 16-a vízválasztó lehet. Ez a nap a nemzeti megbékélés és kiegyezés, a tiszteletadás és a gyász napja mellett történelmi szakaszhatár is lesz. – A 77 éves Király Béla 33 év után elõször látogat haza Nagy Imre és sorstársai temetésére.

Jún.5. – A Varsóban közzétett adatok azt mutatják, hogy a Szolidaritás jelöltjei fõlényes többséggel kerülnek be a lengyel törvényhozás alsóházába és a most létrejövõ szenátusba, a hatalmon lévõ Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) jelöltjei viszont az elsõ fordulóban nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatmennyiséget, és emiatt a második fordulóban való részvételre kényszerülnek.

Jún.6. – Atadták Aszód határában az ország elsõ veszélyeshulladék-lerakótelepét. – Magyar Demokrata Fórum zalaegerszegi szervezete: Vizsgálják felül a kirívóan magas összegû nyugdíjakat és csökkentsék különösen azon személyek nyugdíját, akik úgymond munkásmozgalmi tevékenységük jutalmául kaptak teljes fizetéssel nyugdíjas státust. A jövõre nézve is határozzák meg a nyugdíjak felsõ határát, és ezzel együtt lényegesen emeljék a létminimum körüli és alatti nyugdíjak összegét.

Jún. 7. – A vízminõség védelme az utóbbi években annyira felemésztette a Balatonra fordítható összegek nagy részét, hogy a legszükségesebbnél is kevesebb jutott az infrastruktúra fejlesztésére, s ez már-már az idegenforgalmat is gátolhatja. – Az Ellenzéki Kerekasztal felvette tagjai közé a Keresztény Demokrata Néppártot. A párt az 1947. évi választásokon szerepelt, Barankovics István által vezetett Demokrata Néppárt tevékenységét folytatja.

Jún.8. – A Hírlapkiadó Vállalat Tabu címû könyvsorozatában közreadta a budapesti brit és amerikai követségek 1956. október 23-a és november 4-e között keltezett, külügyminisztériumaiknak küldött bizalmas jelentéseit .- A Kozma utcai Újköztemetõben Nagy  Imre és mártírtársai eltemetésének napján, 1989. június 16-án reggeltõl a temetõi szertartás befejezéséig, körülbelül 17.00 óráig a 301-es parcellát és környékét a rendezõk kordonnal zárják le. – Ausztria kormányának és fõvárosának a bécs-budapesti világkiállítás megrendezésében való együttmûködésérõl szerzõdést írtak alá csütörtökön Bécsben.

Jún. 9. – Megérkezett Budapestre Király Béla, aki az 1956-os felkelés idején a nemzetõrség parancsnoka és Nagy Imre közvetlen munkatársa volt.- Pszichiátriai intézetbe utalt a román kormány egy jelentékeny költõt, egy írót pedig házi õrizetben tart, mert bírálták a román rendszert. – Kétszáz éves a bábolnai ménesbirtok.
– A Magyar Népköztársaság legfõbb ügyésze Nagy Imre, dr. Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, dr. Szilágyi József, dr. Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós javára a Magyar Népköztársaság Legfelsõbb Bíróságának Elnökségi Tanácsa elõtt törvényességi óvást emelt, amelyben a törvénysértõ ítéleti rendelkezések hatályon kívül helyezését és az ártatlanul elítéltek felmentését indítványozza.
– Az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal szakértõi megállapodtak az érdemi politikai tárgyalások megkezdésérõl. Eszerint a tárgyalásokon három egyenrangú fél vesz részt: az Ellenzéki Kerekasztal, a Magyar Szocialista Munkáspárt, valamint az alábbi társadalmi szervezetek és mozgalmak: a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a Hazafias Népfront, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, a Magyar Nõk Országos Tanácsa, a Münnich Ferenc Társaság és a Szakszervezetek Országos Tanácsa közös delegációja.

Jún. 10. – Magyarországon igen magas a koraszülöttek aránya, a csecsemõk tíz százaléka idõ elõtt jön a világra.

Jún.11. – Budaörsön negyedik alkalommal rendezték meg az országos repülõnapot. Sikert aratott a zenés légibalett, amelyen több gép egymással összhangban hajtott végre bonyolult manõvereket, ugyancsak színvonalas volt a vitorlázó repülõgépek és a helikopterek bemutatója és a sárkányrepülõk légi felvonulása is. A nap egyik leglátványosabb színfoltját a késleltetett ejtõernyõs ugrás jelentette, amikor is egyszerre több tucat színes ernyõ lebegett a körülbelül 60-70 ezres nézõsereg felett.

Jún. 12. – Helmut Kohl hétfõ este a bonni Vigadóban díszvacsorán látta vendégül Mihail Gorbacsovot és kíséretét. A bonni vezetõ pohárköszöntõjében az államfõként elsõ külföldi látogatására az NSZK-ba érkezett vendéget olyan politikusként köszöntötte, mint aki elszántan, céltudatosan vezeti az országában megkezdett politikai, gazdasági és társadalmi átalakítás folyamatát. – Békesi László pénzügyminiszter: Az államháztartás jelenlegi formájában életképtelennek bizonyult, fenntartása a teljes összeomlással fenyeget. A következõ években a különbözõ – termelési, export – támogatásokat radikálisan lefaragják. Sor kerül az államadósságok pontos felmérésére is, s leépítését az állami tulajdon privatizálásával kívánják biztosítani.
– Negyedszázada van börtönben napjaink minden bizonnyal legrégebben elítélt politikusa, Nelson Mandela, aki fogságában az afrikai népek apartheid-ellenes szabadságharcának élõ jelképévé vált.
– A Magyarországi Római Katolikus Egyház, Református Egyház, Evangélikus Egyház, Ortodox Egyház, a Szabadegyházak Tanácsa, az Unitárius Egyház és az Izraelita Felekezet ünnepélyes nyilatkozatából: Az 1956-os nemzeti tragédia áldozatainak méltó végtisztességgel és kegyelettel történõ eltemetése június 16-án megrázkódtatásokban bõvelkedõ múltunk lezárását és új, tisztultabb, emberibb korszak nyitányát jelentheti…Amikor megrendült lélekkel gyászolunk a nemzetünket 1956-ban ért nagy csapás felett, ugyanakkor vallást teszünk arról is, hogy minden csepp kiontott magyar vér az egész nemzet vesztesége. Hiszen fájdalmasan kevesen és félelmesen egyedül vagyunk. Ma országunknak, egész népünknek mindennél inkább higgadtságra, nyugalomra és összefogásra van szüksége, hogy a világ népeinek ránk figyelõ nagy családja elõtt bebizonyítsuk Széchenyi igazságát:,,egy népnél sem vagyunk alábbvalók,,.

Jún.14.- Az Ikarusnak a második félévben körülbelül egyhavi termelésére, 1400 jármûre nincs még megrendelése, mert a magyar autóbuszok legnagyobb vásárlójával, a szovjet partnerrel mindeddig nem kötötték meg a szerzõdést. – A Fidesz Budapest II. kerületi csoportja azzal a javaslattal fordul az Országgyûléshez, hogy állami és középületeinkrõl a vörös csillagokat távolítsák el, ehhez felajánlja társadalmi munkáját. – Zánkán, a balatoni úttörõvárosban megnyitották az idei nyári szezont és köszöntötték az elsõ turnusba érkezett csaknem 3000 úttörõt.
– Távirat Lech Walesa úrnak, a Szolidaritás Független Önkormányzati Szakszervezet elnökének:                  
  Lengyel barátaink! Õszinte örömünkre szolgált, hogy választási harcotok sikerrel
járt.     A lengyel nép bebizonyította, hogy milyen erõt és hitet tud adni a nemzetnek, egy olyan szervezet, mint a Tiétek, mely bizalommal és õszinte nyíltsággal fordul a néphez.     Tudjuk, hogy példaadó kitartásotok eredményeként, most olyan felelõsség nehezedik rátok, ami kemény és megfontolt munkát követel. A további munkátokhoz sok sikert és kitartást kívánunk.     Reméljük, hogy közös küzdelmünk eredményeként olyan szabad és független országban élhetünk, ahol becsülete van a tisztességes munkának.      Szolidaritás Szakszervezetei Munkásszövetség

Jún.15. – Egyesült Államok szenátusa: "Nagy Imrének és a magyar forradalom más hõseinek temetése a magyarországi megbékélés és a reform jelentõs szimbóluma – adjon ez további erõt a demokrácia és a pluralizmus híveinek”. – A három balti állam, Litvánia, Lettország és Észtország lakossága koncerteken, nagygyûléseken és egyházi szertartásokon emlékezett meg a sztálini deportálások évfordulójáról.- ,,A Szovjetunió soha nem fog beavatkozni a magyar reformok ellen, a Brezsnyev-doktrína a múlté,, – jelentette ki Németh Miklós az amerikai ABC televíziós hálózatnak adott interjújában.
– A Nobel-békedíjas Kalkuttai Teréz anya Magyarországra érkezett. – Az 1953-as berlini felkelés néhány részvevõje pénteken felkérte Mihail Gorbacsovot: érje el, hogy az NDK-hatóságok rehabilitálják az akkori összecsapások áldozatait.

1989. június 16. Orbán Viktor egyetemi hallgató a magyar ifjúság nevében beszélt Nagy Imre és mártírtársai temetésén, a Mûcsarnok elõtti ravatalnál. – A gyásznapon Nagy Imrére és sorstársaira emlékeztek a Hõsök terén, ahol a felállított ravatalnál az ország népe róhatta le tiszteletét, elhelyezve a kegyelet virágait a mártírok koporsói elõtt. Ezután a Rákoskeresztúri Új Köztemetõ 301-es parcellájában helyezték örök nyugalomra az elhunytakat.

Jún.17. Ezrek és ezrek rótták le tiszteletüket és kegyeletüket Nagy Imrének és mártírtársainak a rákoskeresztúri új köztemetõ 301-es parcellájának behantolt sírjainál. A legtöbben egy-egy szál virágot is elhelyeztek a parcellákat övezõ sírkertekben, ahol méltóságteljesen, hosszú sorokban vonultak el a fõvárosiak és a vidékiek. – A Szolidaritás szakszervezet nevében Lech Walesa visszautasította szombaton a Lengyel Egyesült Munkáspárt koalíciós ajánlatát.

Jún. 18. – Az egyesült államokbeli Pepsi Cola cég újabb, ezúttal hét évre szóló együttmûködési szerzõdést írt alá az üdítõital magyarországi gyártóival és forgalmazóival.  – Káprázatos éjféli látványossággal, tûzijátékkal, hangversennyel ünnepelte Párizs városa leghíresebb jelképét, a száz esztendeje felavatott Eiffel tornyot.

Jún. 19. – Prága továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy aggodalomra adnak okot a magyarországi fejlemények. – A budai Várhegy alatti barlang- és pincerendszert különösen nagy kárt okozó, pinceomlásokkal érintett területté nyilvánította a Fõvárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága hétfõi ülésén. A legsürgetõbb feladat azonban a barlangrendszer vizesedésének megelõzése, a közmûhálózat felülvizsgálata, helyreállítása. Utána következhet a mélypincéknek, barlangoknak, támfalaknak – köztük a Halászbástya támfalrendszerének is – az állagmegõrzése.
– KISZ Vas Megyei Bizottsága: Szeretnénk azt tudni, ki hatalmazta fel Orbán Viktort, hogy a magyar ifjúság nevében szóljon. Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar ifjúság szervezeteinek (így a legnagyobbnak, a Demisz-nek) egyetértése, megkérdezése nélkül többes szám mögé bújjon a viszonylag kis csoportot képviselõ Fidesz-es szónok. Az ilyen meghamisított véleményhalmazzal nem azonosulhatunk.

Jún. 20. – A Konrad Adenauer Alapítvány elõbb egy varsói, majd késõbb egy budapesti irodájának a megnyitását tervezi. A következõ cél azután a csehszlovákiai kapcsolatok kiépítése lenne. – Lengyelország: A hivatalos adatok is megerõsítették, hogy a Szolidaritás elsöprõ gyözelmet aratott, a második fordulóban szerzett újabb alsóházi mandátummal és 7 szenátori hellyel az egyetlen ellenzéki erõ lett a lengyel parlamentben.

Jún.21. – A Parlament Vadász termében folytatódott a politikai egyeztetõ tárgyalások plenáris üléssorozata. Szûrös Mátyás, az Országgyûlés elnöke közvetítésével a második tárgyaláson a Magyar Szocialista Munkáspárt, az Ellenzéki Kerekasztal, valamint az úgynevezett harmadik oldal delegációja ült ismét tárgyalóasztalhoz.- A Hunguard amerikai-magyar vegyesvállalat 115 millió dollár befektetésével Float-síküveggyárat létesít Orosházán. – A szovjet nagykövet Nagy Imre és társai újratemetésérõl: A temetés Magyarország belsõ ügye; nincs szükség arra, hogy azt a Szovjetunió értékelje. – Nem kis munkájába került a brit rendõrségnek, hogy megakadályozza hippik és pogány napimádók egy csoportját abban, hogy az angliai Stonehenge-ben ünnepeljék a nyári napfordulót. 170 embert letartóztattak. – Gyurcsány Ferenc le kíván mondani a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség alelnöki tisztérõl. – Göncz Árpád író, mûfordító lett az Írók Szakszervezete elnökségének elnöke.

Jún.22. – SZDSZ: Egy héttel a temetés után a Nagy Imre ügy ismét égetõ politikai kérdés. Lehet vitatkozni azon, hogy a csapatkivonások ügyérõl milyen fórumon és milyen körülmények között tárgyaljanak, de a követelés megfogalmazását szovjet- és kommunistaellenes provokációnak minõsíteni rosszhiszemûség nélkül nem lehet.
– A Német Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizottsága csütörtökön elsõ ízben adott nyíltan hangot annak, hogy nyugtalanítják a Magyarországon végbemenõ belpolitikai fejlemények. – Az Országgyûlés jogi, igazgatási és igazságügyi bizottsága – az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal, valamint az úgynevezett harmadik oldal delegációjának szerdai plenáris ülését követõen – azt javasolja a kormánynak, hogy ne terjessze a Parlament elé a vitatott törvénytervezeteket, a képviselõk csak a politikai megegyezés eredményének ismeretében tárgyalják majd meg azokat a sarkalatos törvényjavaslatokat, amelyeket eredetileg a június 27-én kezdõdõ ülésszak napirendjére tûztek.

Jún.23. – Brzezinski: George Bush többet tud Kelet-Európáról, mint bármely elõdje és a térség történelmi fontossága ismeretében készül varsói és budapesti útjára. Az amerikai kormányon belül még folynak a viták arról, milyen gazdasági segítséget nyújtsanak e két országnak – a túlzott várakozások mindenképpen alaptalanok. – A csehszlovák pártvezetés fokozódó aggodalommal figyeli a lengyel és a magyar politikai fejleményeket és azok csehszlovákiai belpolitikai hatásait.

Jún.24. – Nyers Rezsõt, a Politikai Bizottság tagját, államminisztert a párt elnökévé választotta az MSZMP Központi Bizottsága.- Természetgyógyászok találkozója: A természetes gyógymódok alkalmazásában Magyarország legalább 20 évvel elmaradt az európai országok átlagától. Az elõadásokat bemutatók kísérték, a résztvevõk megkóstolhatták a különbözõ szójából készült ételeket, a tartósítómentes gyümölcsleveket, vásárolhattak gyógyteákat, kozmetikumokat, és kipróbálhatták a talpmasszást is. – Ker.Min: Az átlagnál mérsékeltebb ütemben bõvült az élelmiszerek, valamint a ruházati cikkek értékesítése, az iparcikkek forgalma azonban lényegesen nagyobb mértékben – 24 százalékkal – növekedett. – MDF: Az Elnökség és a Választmány – a tagság írásbeli meghatalmazásával – úgy döntött, hogy a Magyar Demokrata Fórum, nevének és céljainak megtartásával politikai párttá alakul.

Jún.25. – MSZMP Központi Bizottsága: A párt elnökévé választotta Nyers Rezsõt. Kollektív irányító testületként négytagú Elnökséget választott. Ennek tagjai: Nyers Rezsõ, a párt elnöke, Grósz Károly, a párt fõtitkára, Németh Miklós és Pozsgay Imre.

Jún.26. – A Munkaerõpiaci Központ legfrissebb tájékoztatója szerint április végéig több mint 3200-an vették igénybe az év elején bevezetett munkanélküli segélyt. – Június 1-jétõl ingyen utazhatnak vasúton és helyközi Volán-járatokon a 70 éven felüli nyugdíjasok, de szelvényt kell váltaniuk, hogy a közlekedési vállalatok igazolhassák, mennyien élnek az ingyenes utazás lehetõségével.

Jún.26. – BBC: Pozsgay Imre, a magyar politikai bizottság jól ismert liberális tagja lesz a kommunista jelölt az államelnöki tisztségre, amelyet a jelenleg folyamatban lévõ reformok során létesítenek. Még nem világos, hogy milyen hatásköre lesz az államelnöknek. – Megkezdõdött a nukleáris kísérletek korlátozásával és betiltásával foglalkozó szovjet-amerikai tárgyalások negyedik fordulója.

Jún. 27. – Horn Gyula külügyminiszter osztrák kollégája, Alois Mock társaságában Sopronba látogatott. Mindketten – mintegy jelképesen – részt vettek a város mentén húzódó magyar mûszaki határzár folyamatosan elõrehaladó lebontásában. Ennek egyik szakaszán a két ország több hivatalos személye és nagyszámú magyar és külföldi újságíró jelenlétében a miniszterek maguk is több helyen szétvágták a határkerítés drótjait, majd rövid beszédben méltatták a vasfüggöny eltávolításának jelentõségét.
– Norvégia bírálta a Szovjetuniót, mert csak több órás késéssel értesítette Oslót arról, hogy hétfõn a norvég partok közelében tûz ütött ki egy atomtölteteket is hordozó szovjet atomtengeralattjáró fedélzetén. – Az Állami Egyházügyi Hivatal a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény értelmében törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította a Magyarországi Jehova Tanui Vallási Közösséget. – mintegy kétszázötvenen tüntettek Lipcse központjában a Szent Miklós templom elõtti téren követelve a szabad kivándorlás jogát.

Jún.28. – Az amerikai Képviselõház keddi szavazásán nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget az a törvényjavaslat, amely öt évre adná meg Magyarországnak az úgynevezett legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. – Hatalmas tömeg gyûlt össze  a koszovói fõváros, Pristina közelében, hogy megünnepelje a Koszovo poljei – magyar nevén rigómezei – csata 600. évfordulóját. A csatában Szerbia, Bosznia és Macedónia egyesített serege vereséget szenvedett a törököktõl, nagy történelmi jelentõségét mégis az adja, hogy megállította a török birodalom további terjeszkedését Nyugat-Európa felé.

Jún.29. – Spanyol lap: Lengyelország és Magyarország név szerinti említése a madridi közös piaci csúcsértekezlet záró nyilatkozatában nem véletlen.
– A Kárpát-aljai Kulturális Szövetség küldöttsége járt Budapesten és elmondták: Elsõsorban a magyar anyanyelvû oktatás és közmûvelõdés segítésére van szükség, így például óvodai és iskolai könyvekre, módszertani és segédanyagokra, az ottani magyar iskolák tanárainak magyarországi továbbképzésére, az iskolák és a kulturintézmények közötti kapcsolatok további kiszélesítésére, s a határ két oldalán élõk érintkezésének további megkönnyítésére.

Jún. 30. – Kerényi Imrét nevezte ki július 1-jei hatállyal a Madách Színház igazgató-mûvészeti vezetõjévé a Fõvárosi Tanács Mûvelõdési és Sport Fõosztályának vezetõje. – A Munkásõrség nyugati vendégeket fogadott: a 135 egység teljes létszáma mintegy 60 ezer. A munkásõrök 70 százaléka munkás, illetve paraszt, 18 százaléka értelmiségi. 12 százalékuk egyéb foglalkozású. Mint mondta, minden 18. életévét betöltött állampolgár beléphet a Munkásõrségbe, ha büntetlen elõéletû és elfogadja a mindenkori alkotmányos rendet. A felvétel független attól, hogy ki melyik párt tagja, vagy pártonkívüli-e a kérelmezõ. – Szovjetunió 1995-re megkétszerezi finnországi földgázszállításait

Megosztás