Miért nem lehet többé Központ a Jókai?

2019-01-18 | Kultúra
A Jókai Mór Mûvelõdési Központ hivatalosan ezután Mûvelõdési Házként kell, hogy szerepeljen, mivel az új kulturális törvény szerint nem teljesíti a mûvelõdési központhoz szükséges követelményt, amely legalább öt alapszolgáltatás elvégzését írja elõ. Kicsit körbejártuk ezt a témát és kiderült: vannak olyan kötelezõ közmûvelõdési alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell szerveznie, de lehetõsége van akár többet is vállalni, ha akar…

A törvényi háttér fõbb elemei. Kicsit hosszú, de érdemes egyszer végigböngészni és elgondolkodni a budaörsi helyzetrõl:

Az önkormányzat kötelezõ feladata az alapszolgáltatások megszervezése. Hogy melyek ezek, azt a Kulturális Törvény 76.§ (3) bekezdésében találjuk:

„76. § (1) A települési önkormányzat kötelezõ feladata a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti közmûvelõdési alapszolgáltatások megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közmûvelõdés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közmûvelõdési feladatok) látja el.

(3) A közmûvelõdési alapszolgáltatások:

a) mûvelõdõ közösségek létrejöttének elõsegítése, mûködésük támogatása, fejlõdésük segítése, a közmûvelõdési tevékenységek és a mûvelõdõ közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedõ tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatõr alkotó- és elõadó-mûvészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kötelezõ önkormányzati feladatként szerepel a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, elõadó-mûvészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása.

Vannak olyan kötelezõ alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell szerveznie. Ezek közé tartozik a mûvelõdõ közösségek létrejöttének elõsegítése, mûködésük támogatása, fejlõdésük segítése, a közmûvelõdési tevékenységek és a mûvelõdõ közösségek számára helyszín biztosítása. Ennek keretében a mûvelõdõ közösségnek rendszeres és alkalomszerû mûvelõdési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a mûvelõdõ közösség számára bemutatkozási lehetõségeket teremt, fórumot szervez – ha az adott településen mûködik – a Közmûvelõdési Kerekasztal bevonásával, a mûvelõdõ közösségek vezetõinek részvételével, ahol a mûvelõdõ közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A további rendelkezésekben a Kult. tv. lakosságszám alapján differenciál. 1000 fõ lakosságszám felett a mindenkit érintõ kötelezõkön felül további egy alapszolgáltatást kell megszerveznie. 5000 fõ felett pedig további kettõt köteles az önkormányzat megszervezni…

3. Az önkormányzat az alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetõsége érdekében köteles közösségi színteret vagy közmûvelõdési intézményt biztosítani.

Típusa szerint lehet mûvelõdési ház, mûvelõdési központ, kulturális központ, többfunkciós mûvelõdési intézmény, népfõiskola, népi kézmûves alkotóház, szabadidõ központ, valamint gyermek-, illetve ifjúsági ház.

2018. január 1-tõl a jogszabály a mûvelõdési házat úgy definiálja, mint legalább három alapszolgáltatást nyújtó közmûvelõdési intézmény. Tevékenysége akár településrészre, kerületre, egy településre vagy több községre terjed ki.

Mûvelõdési központ esetén helyi közösségi mûvelõdést szervezõ intézményrõl van szó, amely öt alapszolgáltatást biztosít. Településrészre, kerületre, egy településre, több egymással határos településre vagy egy járásra terjed ki tevékenysége.

Kulturális központ, amely már az alapszolgáltatások teljes körét biztosítja, vezetõjénél megköveteli, hogy mesterfokozattal és szakirányú szakképzettséggel rendelkezzen. További nóvum, hogy közmûvelõdési szakmai munkakörben foglalkoztatottak legalább 30%-ának mesterfokozattal és szakirányú képzettséggel kell rendelkeznie.

(Források: net.jogtar.hu; onkormanyzat.csmkh.hu – A Közmûvelõdési törvény önkormányzatokat érintõ változásai, Dr. Kucsó Dóra)

SzK

Megosztás