RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS- Az autóra idegen rendszámot felhelyezni bûncselekmény!

2019-03-18 | Magazin
P-rendszámot sem lehet az interneten legálisan vásárolni. A P-rendszámot a külföldrõl behozott gépkocsikra lehet felhelyezni a magyarországi forgalomba helyezés, mûszaki állapotfelmérés idejére és azzal csak az importálást végzõ cég képviselõje közlekedhet. Aki nem alkalmazottja a cégnek, nem vezethet ilyen rendszámú autót! Kérjük Önöket, hogy a jogszabályban meghatározottakat olvassák át figyelmesen, mert a törvény nem tudás nem mentesít a felelõsségre vonása alól.  

P-rendszám megszerzésére illetve használatára feljogosító jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

15. Az ideiglenes rendszámtábla

63. § (1)Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre és azon jármûvekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történõ közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. Az ideiglenes rendszámtábla leírását a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre

a) az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármûre V betûjelû,

b) a jármû javítási és jármû kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármû más EGT-államba történõ javítási, vagy kereskedelmi jellegû szállítása, vagy kísérlet, vagy kipróbálás céljából üzemeltetett jármûre P betûjelû,

70. § (1) *  Kérelemre P betûjelû ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni

a) *  a fõ tevékenysége szerint jármûgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett jármûvei tesztelése,

b) a fõ tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármû kereskedelmi célból történõ szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása,

c) *  a gépjármû-fenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont, vagy lejárt mûszaki érvényességû jármû javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység (a javítást megelõzõ vagy azt követõ kipróbálás), és

d) a közlekedési kutatóintézetnek jármûvizsgálatok végzése,

e) *  a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplõ, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jármûfejlesztõ szervezetnek teszteléscéljából.

(2) *  A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhetõ át, kivéve

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a jármûgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármû használata során a gépjármû-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a jármûben kell tartózkodnia. A P betûjelû ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerûségét a közúti ellenõrzés során okirattal kell igazolni,

c) *  az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a fejlesztõ által a teszteléssel megbízott személyt.

(3) *  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármûjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvet olyanszemély vezetheti, aki rendelkezik a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben a jármûszerelõi tevékenység önálló végzéséhez elõírt képesítéssel. A jármûvet vezetõ személy e feltétel fennállását a jármûjavító szervezet által kiadott okirattal köteles igazolni.

(4) *  A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûnek a közúti forgalomban való részvételérõl a közlekedési igazgatási hatóságáltal hitelesített indítási naplót kell vezetni.

(5) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyezõ közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

(6) *  A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármû ezen jellemzõinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban elõírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és idõbeli korlátozásokat írhat elõ. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalomban tartási engedélyen fel kell tüntetni.

(7) *  A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott vagy – ha a vontató és a vontatott jármû egy vezetõvel vesz részt a közúti forgalomban – azzal ellátott jármûvet vontató jármû vezetõje a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az indítási naplóval és a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla használatának jogszerûségét, valamint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fennállását.

Egyedi azonosító jellel visszaélés:

Btk. 347. § (1) Aki

egyedi azonosító jelet eltávolít vagy meghamisít, 

olyan dolgot szerez meg, használ fel, vagy olyan dologról rendelkezik, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították, 

bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. 

(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt üzletszerûen vagy bûnszövetségben követik el. 

(3) E § alkalmazásában egyedi azonosító jel: az olyan dolognak, amelynek a birtoklását vagy rendeltetésszerû használatát jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon, illetve annak alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése. 

Bûncselekmény gyanúja esetén haladéktalanul értesítse a rendõrséget a 107 vagy 112 ingyenes segélyhívó számokon!

 
Biztonságos, balesetmentes közlekedést kíván a 
Budaörsi Rendõrkapitányság!

 

Megosztás