Ülésezik a képviselõ-testület

2019-04-17 | Magazin
2019. április 17-én, szerdán, 8:30 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselõ-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

2019. április 17. (rendes)

1. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelõ Kft. terület és környékének tömbjére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – JÓVÁHAGYÁS, RENDELETALKOTÁS

2. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A Felnõtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléi Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2019. I. negyedéves pénzügyi helyzetérõl

8. napirendi pont: Intézményvezetõi megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetõi megbízásához

9. napirendi pont: Intézményvezetõi megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetõi megbízásához

10. napirendi pont: Rendõrségi szerzõdés módosítás (közalkalmazotti)

11. napirendi pont: Érd Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme

12. napirendi pont: Budaörs Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évrõl

13. napirendi pont: Helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetésérõl szóló megállapodás módosítása

14. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítõi eljárás folytatása

15. napirendi pont: Céltartalék felszabadítása Vackor Óvoda udvarfelújítása II. ütem és Kincskeresõ Óvoda új játszóeszköz kihelyezés.

16. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata és a BTG NKft. F között 2012. október 12. napján a Budaörs Önkormányzat tulajdonát képezõ egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerzõdés 1. számú módosítása

17. napirendi pont: A TÖRS Csatornamû Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása

18. napirendi pont: Támogatás elfogadása az 1. számú fõút – Gyár utca keresztezõdésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerzõdés meghosszabbításáról

20. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz. 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történõ hasznosítására

21. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történõ hasznosítására

22. napirendi pont: A Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosítására vonatkozó támogatás átadása a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára

23. napirendi pont: Javaslat a jogutód nélkül megszûnt pedagógusképzõ intézmények esetén a díszdiplomák városi adományozására, valamint a díszdiplomákkal történõ elismeréssel járó juttatás biztosítására

24. napirendi pont: A 2019. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

25. napirendi pont: 2018 évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

26. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása, pályázat meghirdetése

27. napirendi pont: Civil szervezetek 2018 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

28. napirendi pont: Civil pályázatok elbírálása- budaörsi civil szervezetek tevékenységének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

29. napirendi pont: Átcsoportosítás KMISB keretre

30. napirendi pont: Póttagok megválasztása a szavazatszámláló bizottságokba

31. napirendi pont: Döntés BSC 1924 Futball Kft. kérelmérõl

32. napirendi pont: Budaörs, 7178/4 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megvalósítására forrás átcsoportosítás

33. napirendi pont: Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésre (zárt ülés)

34. napirendi pont: Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés)

35. napirendi pont: Módosító javaslat az ESzT Szoc. és Gyermekjóléti Közp. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önk. rend. módosítása tárgyú elõterjesztéshez

36. napirendi pont: Sürgõsségi: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése iránti kérelmeirõl

budaörs.hu
w

Megosztás