Testületi ülés lesz december 11-én

2019-12-11 | Képviselőtestület
2019. december 11-én képviselő-testületi ülés lesz Budaörsön a Városháza II. emeleti tanácstermében. Az ülés 8.30 kor kezdődik, a meghívón 60 napirendi pont szerepel.

A képviselő-testületi ülést megelőző napon, 10-én bizottsági ülések lesznek.

Napirendek, előterjesztések elérhetőek itt: https://hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules_bongeszes

KT Napirendek – 2019. december 11. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló

6. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkaapitánysággal – lakosságorientált rendőrségi modell

7. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása a rendőrséggel ( térfigyelő szolgálat)

8. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

9. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása

10. napirendi pont: Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

11. napirendi pont: Holdfény Utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

12. napirendi pont: Az óvodai álláshelyek meghatározása a változások beépítésével, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével

13. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának munkaszerződésének módosítása

14. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosítása, valamint a teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

15. napirendi pont: A 2019. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás
16. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2020. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

17. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása

18. napirendi pont: Az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány kérelme felhasználási- és elszámolási határidő módosítására

19. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

20. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2020. évi munkatervei

21. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés meghosszabbítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

22. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

23. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások elfogadása

24. napirendi pont: Budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós terve

25. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés XII. számú módosítása

26. napirendi pont: Döntés a budaörsi távhőrendszer enegregikai korszerűsítésérőre kiírt KEHOP 5.3.1. pályázati többletforrás igényléséről

27. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek eseti módosítása egyszerűsített eljárásban és a Településképének védelméről szóló rendeletének módosítása

28. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2019. II. szakasz – pályázatok bírálata

29. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2019. III. ütem – pályázati felhívás

30. napirendi pont: A helyi közösségi közlekedés 2020-tól történő biztosításáról szóló pályázat kiírása
31. napirendi pont: Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői eljárás folytatása

32. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 3148 hrsz, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény faházainak használatáról

33. napirendi pont: Városháza étterem, büfé hasznosítása

34. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közötti (Budaörs, Károly Király utca 2. sz. alatti ingatlan) üzemeltetési szerződés hosszabbításáról és székhelyhasználatról

35. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, 8388 helyrajzi számú, természetben a Koszorú u. 87. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában hozott határozat módosítására

36. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis L. u. 18. szám alatti, 145/1 hrsz-ú és a Clementis L. u. 18/b. szám alatti, 145/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról

37. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Beregszászi utca, 4003/3 és 4003/4 helyrajzi számú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanok egyes részeinek értékesítéséről

38. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 11354 helyrajzi számú, Som utca végében található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m² nagyságú területének pályázat útján történő értékesítéséről

39. napirendi pont: Döntés a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítvány székhelyhasználati kérelméről

40. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 3816 helyrajzi számú, Moha u. 4/A szám alatti telekingatlan értékesítéséről

41. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 819 helyrajzi számú, Széles u. 66. szám alatti telekingatlan értékesítéséről

66. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4153/133 helyrajzi számú Buszvégállomás két helyiségének bérbeadására kiírt pályázatok elbírálásáról

43. napirendi pont: Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

44. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlan Budaörsi Református Egyházközség által történő használatáról

45. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

46. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról
47. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról

48. napirendi pont: Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díj

49. napirendi pont: Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

50. napirendi pont: Tájékoztató közbeszerzési eljárásról – szoftver licenszek beszerzése

51. napirendi pont: A 161/2019.(X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

52. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve

53. napirendi pont: Tájékoztató a városháza épületét kivitelező Középületépítő Zrt. “f.a.” peres eljárásával kapcsolatban
54. napirendi pont: A polgármester 2019. évi második félévi jutalma

55. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Munkácsy utcában található, 3851/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés)

56. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálása(zárt ülés)

57. napirendi pont: Címzetes Igazgatói cím odaítélése(zárt ülés)

58. napirendi pont: Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása(zárt ülés)

59. napirendi pont: Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása(zárt ülés)

60. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása, többletforrás biztosítása a Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai és vizesblokk átépítése tárgyú építési munka megvalósításához(zárt ülés)
61. napirendi pont: Meghívó

62. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának határidő módosításáról

63. napirendi pont: Sürgősségi:Budaörsi vízellátó – víziközművek 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervfelújítási és pótlási terv módosítása

64. napirendi pont: Sürgősségi:Döntés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2020. évre vonatkozó felújítási terv jóváhagyásáról

65. napirendi pont: Sürgősségi:Javaslat szándéknyilatkozat kiadására asztalitenisz csarnok Budaörsön történő megvalósításához

Megosztás