Budaörs eladja a szilvást

2022-02-04 | Közélet
Összesen 306 770 m2 területű ingatlant bocsát áruba Budaörs városvezetése, a minimális vételár összesen 3.096.615.000 Ft.

Budaörs Város Önkormányzata kétfordulós pályázatot hirdet az M1-M7-es autópályától délre (vasúton túli), Törökbálint határán fekvő Szilvás területén található ingatlanokra. A pályázat első fordulójában a pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25. (péntek) 14 óra

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 60/2021.(IX.15.) ÖKT számú határozata alapján Budaörs Város Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet a természetben Budaörsön, a „Szilvás” elnevezésű területen található, teljes egészében és részben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok dolog összességként történő értékesítésére. (Részletek ITT)

 1. A pályázat tárgya
  A Kiíró Budaörs Város Önkormányzata a jelen pályázati felhívás alapján lefolytatásra kerülő kétfordulós nyilvános pályázat keretében dolog összességként értékesíteni kívánja a természetben Budaörsön, a „Szilvás” elnevezésű területen található, teljes egészében és részben az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok tulajdonjogát.
  A Szilvás területén az Önkormányzat tulajdonában összesen 10 db, összesen 68.183 m2 területű ingatlan található belterületen, külterületen pedig, 202 db, összesen 238.587 m2 területű ingatlan, amelyből 131.136 m2 1/1 arányban, 107.451 m2 pedig részben önkormányzati tulajdonú ingatlan.
  Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül 11 db, összesen 38.837 m2 területű ingatlan az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett közútként” van nyilvántartva, amelyből belterületi 4 db összesen 17.657 m2 és 7 db külterületi, összesen 21.180m2 területű.

A területen található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett útként”, illetve „kivett
közútként” nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan adásvételi előszerződést köt az
Önkormányzat, és ezekre az ingatlanokra a végleges adásvételi szerződést valamennyi ingatlan
átminősítését követő 15 napon belül köti meg.

 1. A terület bemutatása
  A Budaörs Város területét átszelő M1-M7 autópályától és a vasúttól délre, Budaörs és
  Törökbálint határán fekszik a budaörsi úgynevezett Szilvás területe, mely a Budaörs
  Településszerkezeti Terve szerint „Különleges” besorolású terület (különleges rendeltetésű, rekreációs terület).
  A terület szabálytalan alakú, nagy oldalarányú, hossztengelye Ny-K-i irányú. Felszíne kissé egyenetlen, hossz- és keresztirányban megközelítőleg sík. A terület, részben bekerített, főleg a magántulajdonban levő telkek. Felszínük változatos, természetes és telepített növényzettelborított, különböző mértékben gondozott.

A Szilvásban közművek nincsenek. Az E-közmű nyilvántartás szerint a K-i szélén elektromos
vezeték van. A területet, kb. közepénél, É-D-i irányban az FCSM Zrt. vezetéke keresztezi.
Vízelvezetésre a keleti oldalon nyitott árok szolgál.

2.1. A Kiíró Önkormányzat területre vonatkozó hasznosítási elképzelése
A Szilvás hasznosítására vonatkozó elképzelés szerint kialakulhat egy kereskedelmi-szolgáltató övezet, melyben magas hozzáadott értéket előállító vállalatok részére irodaházakat, innovációs központot, valamint a technológiai parkban dolgozó munkavállalók igényeit kiszolgáló egyéb szolgáltató és kereskedelmi egységeket lehetne megvalósítani. /Gksz övezet/
Az iroda és kereskedelmi funkciójú területtől nyugatra pedig 5.000 m2 minimális területű
ingatlanokat lehetne kialakítani, amelyeken gazdasági, termelői tevékenység folytatása is
elképzelhető. /GIP övezet/
A beruházás paramétereire vonatkozó szakmai javaslat a következő:
– A területen ingatlanonként legfeljebb 1 szolgálati lakás helyezhető el.
– A beépíthetőség mértéke 45%, 10-12 m épületmagasság mellett.
– A minimális telekméret 5000 m2, ennél kisebb alapterületű telek nem alakítható ki.
– Megfelelő, minimálisan 12-14 méter szélességű belső feltáró utat kell kialakítani.
– A Szilvás teljes területének 25%-át kereskedelmi-szolgáltató terület-felhasználásként
kerül meghatározásra.
Meg kell vizsgálni az optimális közlekedési hálózat kialakításának lehetőségeit.
– Hely biztosítása egy későbbi vasúti megálló számára.
– Opcionális lehetőség egy gyalogos felüljáró építése a Szilvásnak, az autópálya északi oldalán lévő bevásárlóközponttal történő összekötése érdekében.

– Az iroda és kereskedelmi funkciójú területtől nyugatra pedig 5.000 m2 minimális
területű ingatlanokat lehetne kialakítani, amelyeken gazdasági, termelői tevékenység
folytatása is elképzelhető. /GIP övezet/

2.2. A Kiíró Önkormányzat számára a terület 2.1. pontban jelölt ipari övezettől eltérő célú, olyan hasznosítása is elfogadható, mely megvalósítása nem növeli jelentős mértékben
Budaörs környezetterhelését, ezen belül különös figyelemmel annak közlekedési
vonzatára. Ilyen lehet egy Különleges (K) övezet, mely beépíthető rekreációs, szállás jellegű, szabadidős, kulturális szórakoztató, egészségügyi, szociális, sport, oktatás, nevelés, kutatás-fejlesztés, vásár, kongresszus célú funkcióval.

 1. Az ingatlanok ára
  Az ingatlanok ára a következő:
  – Belterületi ingatlanok ára összesen 818.196.000 Ft.
  – Külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen
  1.311.360.000 Ft.
  – Külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen 967.059.000 Ft.
  – A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú
  ingatlan vételára összesen 3.096.615.000 Ft.
 2. Pályázat lebonyolítása:
  Első forduló:
  A pályázat első fordulójában bárki pályázatot nyújthat be, aki megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A pályázati anyag: a pályázónak a terület hasznosítására, vonatkozó koncepciója, elképzelése.
  Az első fordulót követően az Önkormányzat a hasznosítási elképzelésekről további információk beszerzése érdekében konzultációt tart a pályázókkal.
  A pályázat második fordulójában az Önkormányzat csak olyan pályázótól kér ajánlatot, aki részt vett a konzultáción.
  Második forduló:
  A második forduló során a Kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázók közül azokat a pályázókat hívná fel az ingatlanok együttes vételárára ajánlattételre, amely pályázóknak a terület hasznosítására vonatkozó koncepciója, elképzelése az Önkormányzatnak terület hasznosítására vonatkozó elképzeléseihez illeszkedik.
  A Kiíró Önkormányzat az első fordulóban pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázóktól ajánlatot kér be az ingatlanok együttes vételárára.
  A vételár összegére a pályázónak az alábbiak szerint kell ajánlatot tennie:
  – Belterületi ingatlanok vételára összesen.
  – Külterületi, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételára összesen.

– Külterületi, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok ára összesen.
– A Szilvás területén található 1/1 arányban, vagy részben önkormányzati tulajdonú
ingatlan vételára összesen.

Bírálati szempont

 1. A bírálati szempont a pályázat második fordulójában megajánlott vételár. A pályázat nyertese, akivel a Kiíró Önkormányzat megköti a pályázat tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést/előszerződést, az a pályázó, aki megfelel a pályázati feltételeknek és a pályázat második fordulójában a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
 1. Pályázati feltételek
  A pályázaton részt vehet az a természetes személy, aki
  a) a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,
  b) a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon termőföld tulajdonszerzésére jogosult,
  c) a pályázat benyújtási határidejéig a pályázati biztosíték összegét teljes egészében megfizette és az erről szóló bizonylatot bemutatja.A pályázat elbírálása:
  Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

15.1. Első forduló
A pályázatok értékelése:
A beérkezett pályázatokat a pályázókkal megtartott konzultációt követően az Önkormányzat
értékeli, és az értékelés alapján választja ki azokat a pályázókat, akiket meghív a második
fordulóba. A beérkezett pályázatokat 5 fős bíráló bizottság értékeli.
A bíráló bizottság tagjai: Budaörs Város alpolgármestere, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, a város főépítésze, a Műszaki
Ügyosztály vezetője, valamint egy további tag a Polgármesteri Hivatal részéről.
Az értékelés szempontja:
A pályázó által benyújtott hasznosítási elképzelés milyen mértékben van összhangban a Kiíró
Önkormányzatnak a területre vonatkozó, a jelen pályázati felhívás 2.1. és 2.2 pontjaiban
meghatározott hasznosítási elképzelésével.

15.2.Második forduló
A pályázat második fordulójában benyújtott pályázatokat Budaörs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el a Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága javaslat alapján, a beadási határidőt követő 90 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.
A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés/előszerződés.

17.2. A Nemzeti Földügyi Központ elővásárlási joga
A Nemzeti földalapról szól 2010. évi LXXXVII. törvény 25. §-a alapján a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján az államot megillető elővásárlási
illetve vételi jogot az ott meghatározott módon a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) gyakorolja.

17.3. A területen található, osztatlan közös tulajdonú ingatlanok társtulajdonosainak az
elővásárlási joga
Az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről szóló 2/2009. (VI. 24.) PK
vélemény 9. pontja szerint, ha a tulajdonos az elővásárlási joggal terhelt dolgot, más dolgokkal
együtt oszthatatlan szolgáltatásként (dologösszességként) akarja eladni köteles a kapott vételi
ajánlatot az elővásárlásra jogosulttal közölni. Az elővásárlásra jogosult a dologösszesség
egészére vonatkozó, vele közölt ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el. Ha az
elővásárlásra jogosult kizárólag arra a dologra nézve tesz elfogadó nyilatkozatot, amelyre az
elővásárlási joga vonatkozik, nyilatkozata új ajánlatnak minősül, így közte és a tulajdonos
között a szerződés csak akkor jön létre, ha ajánlatát a tulajdonos elfogadja.

17.6. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki
Ügyosztály Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet
226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-863).

17.7. A pályázat nyilvánossága
A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a TV2040 városi televízióban, az ingatlan.com
internetes portálján.

Budaörs, 2021. szeptember                                                   Budaörs Város Önkormányzata

(Forrás: budaors.hu)

(SzK)

Megosztás