Testületi ülés és ünnepi ülés 2023. szeptember 13-án, szerdán

2023-09-13 | Képviselőtestület
Változtatási tilalom Kamaraerdőben, a Lenz hűtőház sorsa, állami támogatás a Kossuth Lajos utca fejlesztéséhez, a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem és a Budaörs Egészségügyéért Díj átadása.

9:00 órai kezdettel testületi ülést, majd 11:00 órától ünnepi ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). (Az ülésre bárki beülhet…)

2023. szeptember 13. (rendes)

Napirendi pontok, némi részletezéssel:
1. napirendi pont: Tájékoztatás a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról és a rendelet módosítása
2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
4. napirendi pont: Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

5. napirendi pont: Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról
6. napirendi pont: Tájékoztatás a súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

(Utoljára 2018-ban módosították, akkor ezeket a pontokat érintette:
• A közművelődési feladatok új kategóriáját (közművelődési alapszolgáltatások) határozza meg a Kulturális törvény. (Rendelet 3. §)
• A székhelyek, telephelyek, elnevezések változásai. A Kulturális törvényben meghatározott besorolásnak megfelelően kell osztályozni a közművelődési intézményeket. (R. 4. §)
• A helyi közművelődési feladatellátás formáit a közművelődési alapszolgáltatásokhoz és a helyi sajátosságokhoz kell igazítani és ennek megfelelően szűkíteni. (R. 5. §)
• Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján a szakmai beszámolók és munkatervek benyújtási határideje. (R. 9. §)

Mostani előterjesztés: Az eltelt időszakban a Rendeletet érintő szakmai változás nem történt, ezért a Rendelet a jelenlegi formájában megfelel a jogszabályi előírásoknak, módosítása nem szükséges.)

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 30.172.999 e Ft, melyből 9.982.234 e Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen 21.405.129 e Ft bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 70,94 %.
A bevételek részletezéséből kiemelt adatok:
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 52,51 %-a (1.420.624 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján az Önkormányzati hivatal működési támogatására 303.752 e Ft, a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 148.068 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.
Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 83.174 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 581 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.
Ezen jogcímeken a beszámolási időszak végéig 278.499 e Ft bevétel folyósítására került sor.
1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 945.746 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 158.509 e Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 51.841 e Ft, a nemzetiségi pótlék kifizetéséhez 17.044 e Ft, valamint a diabétesz ellátási pótlék kifizetéséhez 96 e Ft a 2023.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 608.194 e Ft bevétel realizálódott.
1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 161.138 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 144.609 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 80 e Ft) 305.827 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 389.621 e Ft, üzemeltetési támogatás 106.083 e Ft) 495.704 e Ft összegben.
Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 77.119 e Ft az állami támogatás.
Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 447.255 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.
Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 20.243 e Ft összegben.
1.1.5 Elszámolásból származó bevételek
A 2022. évi állami támogatás elszámolás alapján az Önkormányzat 4.867 e Ft többlettámogatásra volt jogosult, melyet a Kincstár az I. félévben átutalt.
1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
A Latinovits Színház működtetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által átutalt 118.573 e Ft , a Védőnői Szolgálat működtetéséhez 69.715 e Ft NEAK finanszírozás.
Bevételként realizálódott továbbá a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2022. évi támogatásból visszajáró 1.140 e Ft összegű fel nem használt támogatás, az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2022. évi támogatás elszámolásából adódó 14.425 e Ft összeg visszafizetése, valamint a más önkormányzatok illetékességi területén élő, Budaörsi intézményben tanuló gyermekek étkezésének támogatására juttatott 523 e Ft összeg.
A teljes előterjesztés ITT olvasható. )

9. napirendi pont: Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása
10. napirendi pont: Helyközi közösségi közlekedés finanszírozása

11. napirendi pont: Döntés villamosenergia beszerzéséről, ÖKDB felhatalmazásáról
12. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának meghatározása 2024. évre
13. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2024-2038.évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása
14. napirendi pont: Forrás biztosítása a Patkó u. 9. sz. alatti Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére ellátási szerződés keretében átadott helyiségcsoport felújítására                                        15. napirendi pont: Forrás biztosítása tervezési feladatokra

16. napirendi pont: Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) és Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elfogadása
17. napirendi pont: Döntés a 7289/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Vágány utcában található zártkerti ingatlan rekreációs célú értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


18. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségekre megkötött bérleti szerződések módosítására
19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés módosításáról
(Előterjesztés: Góra Orsolya a tárgyi ingatlant már 2017. április 1. napjától folyamatosan bérli, így a szerződés már több alkalommal hosszabbításra került a szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Az Önkormányzat az elmúlt években megkezdte a Zichy major rekonstrukcióját, mely során a rossz állapotban lévő tetőszerkezetek egy része lecserélésre került. A következő ütem érinti a Góra Orsolya által bérelt ingatlanrészt is, ezért a művésznőnek átmenetileg el kell hagynia a bérleményt. A tervezési, kivitelezési feladatok időtartamát pontosan nem lehet meghatározni, de előre láthatólag meghaladhatja a jelenlegi bérleti szerződés véghatáridejét, 2024. március 30-at.

Góra Orsolya elmondása szerint nincs lehetősége máshol dolgozni. A helyiséget mindig rendeltetésszerűen, műteremként használta. A bérleti díjat és a rezsiköltséget hiánytalanul, és mindig időben megfizette. Az Önkormányzat Góra Orsolyának tevékenységének folytatásához a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan tetőterében található, 48 m2 területű helyiség helyett a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 2071/2/A/10 hrsz-ú ingatlant tudja felajánlani, mely Góra Orsolya számára is megfelelő lenne.)

20. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház támogatási kérelme
21. napirendi pont: Javaslat a 8503/3 helyrajzi számú, természetben az Otthon utcában található önkormányzati tulajdonú telek egy részén közösségi kert létesítésére
22. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos dologi eszköz ismételt értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról
23. napirendi pont: Tájékoztatás a budaörsi vasútállomáson található Lenz József által építtetett hűtőház tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban
(Az ingatlanról:
A MÁV Fejlesztési és Beruházási főigazgatóságától 2023. július 10-én azt a tájékoztatást kapta az Önkormányzat, hogy a tárgyi, helyi védelem alatt álló raktárépületet a MÁV Zrt. bérbeadás útján kívánja hasznosítani, melynek érdekében egy versenyeztetési eljárást folytattak le, mely eredményesen zárult. A nyertes pályázóval határozatlan időtartamú bérleti szerződést kívánnak kötni.

A raktárépület műszaki állapotára tekintettel a leendő bérlő kötelezettséget vállalt arra, hogy használatbavétel esetén – a használatbavételt megelőzően – teljeskörű felújítást végez el, melynek műszaki tartalmával kapcsolatban egyeztetéseket tart, és beszerzi a MÁV Zrt., valamint a helyi védettség miatt az Önkormányzat jóváhagyását is.

A tájékoztatást követően ismét megkerestük a MÁV Zrt., és kértük, hogy a leendő bérlő adatait, elérhetőségét továbbítsák számunkra
Határozati javaslat:
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. – budaörsi vasútállomáson található Lenz József által építtetett hűtőház tulajdonjogával kapcsolatos – tájékoztatását, hogy az épület tulajdonjogát nem kívánják átadni Budaörs Város Önkormányzata részére.)

24. napirendi pont: Javaslat a 11409 hrsz-ú Lejtő utca 73 nm nagyságú területének értékesítésére
25. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

26. napirendi pont: Az állami fenntartású budaörsi általános iskolák és a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum Alapítványainak többlettámogatása
27. napirendi pont: Döntés a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról és az üzemeltetéshez történő hozzájárulásról
28. napirendi pont: Az 54/2023. (IV. 26.) ÖKT sz. határozat módosítása
29. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház átcsopotosítási kérelme

30. napirendi pont: Német nemzetiségi nevelést folytató óvodák alapító okiratainak módosítása
31. napirendi pont: Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása
32. napirendi pont: TV2040 eszközfejlesztése
33. napirendi pont: Budaörsi Csillagfürt Óvoda pótelőirányzat iránti javaslata a felmentési idejét töltő közalkalmazott járandóságának pénzügyi fedezetére
34. napirendi pont: 118/2023.(VI.28.) ÖKT sz. határozat módosítása

35. napirendi pont: Budaörs belterület 4013 helyrajzi számú közterületének elnevezése
36. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására
37. napirendi pont: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Kossuth Lajos u. fejlesztése projekt – szükséges előirányzat módosítás
(Előzmény                                                                                                                                              A 2022. november 24-én meghozott támogatói döntés alapján a Magyar Államkincstár Központ vezetője a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 azonosító számú, „Kossuth Lajos utca fejlesztése Budaörsön” című pályázatunkat 249 940 439 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés 2023. február 17-én lépett hatályba.)

38. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási szerződés XVI. módosítása
39. napirendi pont: Kiegészítő forrás biztosítása a Komáromi utca építésére

40. napirendi pont: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatási kérelme
41. napirendi pont: A polgármester idegennyelv-tudási pótlékának módosítása
(Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság részére:
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Wittinghoff Tamás polgármester idegennyelv-tudási pótlékát a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 73. §-ára, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (7) bekezdésére figyelemmel, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján állapítsa meg azzal, hogy annak összege 2023. január 1. napjától havi 23.190 Ft (azaz huszonháromezer-százkilencven forint).

42. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról (zárt ülés)
43. napirendi pont: A Budaörs, Lévai u. 33. 4. emelet 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó hátralékok rendezése (zárt ülés)

44. napirendi pont: Hauser József Városi Közművelődési Díj, valamint Testnevelési és Sport Díj adományozása (zárt ülés)

Ünnepi ülés 11.00 órakor
1. napirendi pont: Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem
2. napirendi pont: Budaörs Egészségügyéért Díj

Megosztás