Beszélgessünk könyvekrõl

2019-06-12 | Magazin
A mai fiatalok (dehogy kritizálom õket) talán el sem hiszik, hogy milyen nagy öröm volt nagyszüleik, déd­szüleik számára a könyv, az olvasás gyönyörûsége. Mindig lapult a táskánkban egy regény, talán az „Olcsó könyvek” sorozatból, és alig vártuk, hogy elõvehessük, amíg vártunk a jármûvekre, és még azo­kon is folytattuk az olvasást.

Gyakran eszembe jut Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban címû költeménye, amiben fel­te­szi a sokat idézett kérdést: – Ment-e a könyvek által a világ elébb? Sokunkban már rég meg­fo­gal­ma­zó­dott a válasz.

Értéknek számított régebben egy lexikonsorozat, vagy egy komolyabb szótár. Meg­ér­tem, hogy az interneten mindent meg lehet találni. Gyakran élek is a lehetõséggel, de egy 2-3 kötetes re­gényt nem tudnék a neten elolvasni.

Napjainkban tapasztalható, hogy sokan igyekeznek megszabadulni a könyveiktõl. Persze, annak lehet oka a költözés vagy egyéb tényezõ. Szedtem már ki könyvet a papírgyûjtõ konténerbõl. Városunkban több helyen is van nyitott polc, ahonnan bárki elviheti a neki tetszõkötetet. Ez a jó megoldás, nem a ku­ka. Például a Városi Könyvtárban, a Mûvelõdési Házban, a lakótelepi Közösségi Házban vihet is, hoz­hat is bárki.

Örömmel látom, hogy sok fiatal szülõ látogatja gyermekeivel a könyvtárat. Belõlük lesznek majd az ol­vasó felnõttek. Jól gondolom? — kérdeztem Csabay Károly igazgató urat.

— Igen, reméljük. Szeretettel köszöntöm az olvasókat. A bevezetõ gondolatokat annyiban pon­to­sí­ta­nám, hogy a könyvtárnak feszesen kell gazdálkodnia raktári helyeivel. Ezért nem minden esetben tu­dunk hagyatékot, már nem használt otthoni könyvtárat korlátlan mennyiségben ajándékba elfogadni. Ér­zékelem, hogy ez olykor okoz visszatetszést a felajánlóban, és ezt megértem, és igazából nagyon saj­nálom. A könyvtárnak azonban korlátosak raktári kapacitásai (minden könyvtár így van ezzel), és et­tõl egyetlen könyvtárigazgató kollégám sem tud eltekinteni, így én sem. Lelkileg ez nem mindig könnyû, és ezt belátom, ennek ellenére szíves megértést kérek minden érintettõl ebben a kérdésben.

Visszatérve a kérdésre; igen, Budaörs rendkívül szerencsés ebbõl a szempontból. Fiatal értelmiségi csa­ládok látogatják rendszeresen a könyvtárat kisgyermekeikkel, ezt az igényt nagy örömmel szol­gál­juk.

— Évek tükrében hogyan változott a látogatottság?

— Állandó maradt. A könyvtárak forgalmi adatai a fenntartóhoz, a szaktárcához és a mi esetünkben a me­gyei könyvtárhoz is elkerülnek, ahol abszolút független szakmai szempontok alapján állítják elõ a be­lõlük leszûrhetõ statisztikai mutatókat — és a mi könyvtárunk e tekintetben hosszú ideje stabilitást mu­tat. Valóban érzékelhetõ a társadalomban és az információhoz jutási szokásokban egy változás, amely a könyvtárhasználat ellen hat. A budaörsi könyvtár azonban szemlátomást ellenáll ennek. Ne té­vedjünk: ez nem gyõzelmi jelentés! Csak annyit mondtam, hogy álljuk a sarat.

Hogy illusztráljam: van a frontnak olyan szakasza is, amely szemlátomást megadja megát az említett nyo­másnak. És ez a folyóirat-olvasás. A közkönyvtárak folyóiratolvasó-termei mondjuk tíz évvel ez­elõtt még tele voltak; ketten-hárman vártak mondjuk a Népszabadságra vagy a Magyar Nemzetre, avagy a HVG-re vagy a Demokratára. Ma — miközben egyre kevesebb a nyomtatott periodika — a pa­píralapú folyóiratok olvasása, mint olvasási kultúra alábbhagyott. Kevesebben olvasnak. És nálunk, Bu­daörsön is így van ez.

Igazgató úrnak mit jelent a könyv.

— Személyes, nem (annyira) szakmai választ adva: Egyetlen gyerekként sokat olvastam. Édesapám — aki szintén könyvtáros — fontosnak tartotta a könyvek szeretetét, rendszeresen olvasott fel nekem. (Be­vallom, ebben én magam már nem vagyok olyan jó, mint amilyen õ volt.) Ezek az emlékeim az õ fel­olvasásairól azt hiszem, holtomig elkísérnek. Gimnazista koromban nagyon szerettem a verseket, Jó­zsef Attila-kötetemet a kívánt helyen egybõl nyitottam, nem kellett hátralapozni a mutatóért. Pi­lin­szky­vel voltam még így. Szerettem a novellákat. A nagypróza kicsit késõbb szólított meg; if­jú­ko­rom­ban nehezen emészthetõnek ítéltem. Egyetemi éveim alatt ébredtem rá, hogy micsoda érték egy jó szak­könyv. Szakmai monográfiáimat rongyosra hajtogattam, firkáltam, jegyzeteltem. (Ebben össze is kü­lönböztünk Édesapámmal, aki ezt a bánásmódot igen-igen rosszallotta.) Szeretem a papíralapú in­for­mációt, ma is sok könyvet használok, füzetekbe, papírra jegyzetelek. Tanárként — alkalmanként ok­tatok is — táblánál krétával vagy filccel szeretek dolgozni; a projektoroktól idegenkedem. (Na, nem na­gyon, csak kicsit.

Milyen sorsa lesz a könyveknek 20-30 év múlva?

— Ez inkább szakmai kérdés. A mi szakmánknak, a könyvtárosságnak mindenekelõtt az a feladata, hogy az információk rendezetlen halmazából rendszerezett információt állítson elõ a könyv­tár­hasz­ná­ló közönség számára. Eközben az információt hordozó eszközök természetesen változnak, az agyag­táb­láktól az e-bookig, az alapfeladat azonban nem változik. A hordozók többnyire tárgyak, amelyeket a könyvtár elõször gyûjt, feltár és õriz. Amikor Klimó György pécsi püspök 1774-ben Magyarországon el­sõként nyilvános könyvtárat nyitott meg, a gyûjtés és az õrzés mellett a könyvtár akkor új feladatát fo­galmazta meg: a hozzáférhetõvé tételt. Ennek nyomós oka 1774-ben (egyebek mellett) az kellett, hogy legyen, hogy egy komolyabb könyv akkora érték volt akkor, mint ma egy jobb autó. Nem volt re­mény rá, hogy az érdeklõdõk széles körei meg tudjanak vásárolni annyi könyvet, mint amennyire — mond­juk tanulmányaikhoz — szükségük van. Ha nem is ennyire kiugró mértékben, de a köl­csön­könyv­tárnak ez a gazdaságossági funkciója a mai napig megmaradt. Az egyik korábbi kérdésre vá­la­szol­va említettem, hogy a könyvkölcsönzés (továbbá a CD- és DVD-kölcsönzés) nem csökken könyv­tá­runk­ban. Egyszerûen szólván: ennek egyik oka az, hogy a kölcsönzés olcsóbb, mint a vásárlás.

A Gutenberg-féle könyv után olyan hordozó lépett fel az információforgalomban, amelynek az az új­don­sága, hogy megszûnt a példányfogalom. A digitális média másolható. Raktározása gyakorlatilag nem okoz gondot, nem úgy, ahogyan a könyveké. Bárkinél ott lehet, anélkül, hogy akitõl kapta, annál már ne lenne ott. A szerzõi jogi szabályozást is meglehetõsen nagy pofonként érte ez az újdonság, és a jogalkotás, ahogy látjuk, lohol az események után. Mindegy. Valahogy majd rendezõdik.

A könyvet — akárcsak az agyagtáblákat — minden bizonnyal egy idõ után már csak a múzeumok üveg­lapjai mögött fogjuk tudni megcsodálni. A könyvtár viszont továbbra is szolgáltatni fog: ren­de­zett információt egy meghatározott információs térben az interneten (ha internet lesz még az az esz­köz, amelyen kapcsolatot tartunk majd), a könyvtárosok home-office munkában végzik majd a meg­fe­le­lõ feltöltéseket… sokféléképpen alakulhat. A könyv eltûnhet. No, nem 20-30 év múlva, akkor még lesz könyv; de késõbb. Egyvalami nem tûnhet el: az ember, aki tanulni, szórakozni, mûvészi élményt sze­rezni akar az olvasás révén.

Köszönöm a beszélgetést.
s.k.

 

Megosztás