Elismeréseket, díszpolgári címeket adtak át a Városházán

2019-05-31 | Magazin
Ünnepi ülést tartott 2019. május 30-án Budaörs Város Önkormányzat képviselõ-testülete 11 órai kezdettel, amelynek keretében Wittinghoff Tamás polgármester átadta az idei Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket és két posztumusz díszpolgári címet. 

 SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJ – ISMERTETÕ

 Budaörs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedõ szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

Az Emlékérem adományozható

a) életmûvéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedõ tevékenységet végzett,

b) annak a pedagógusnak, aki

–  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelõ-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

–  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

–  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

–  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.
 

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy karórát is kap.

Csányi Anna, a Mindszenty József R.L. Ált. Iskola, tanítója

Csányi Anna általános iskolai tanító, mentortanár.

1990 és 2006 között a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola tanára.

2006 óta a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola nevelõtestületének aktív tagja, az alsó tagozatos munkaközösség vezetõje. 

Pedagógusként a hivatástudat, elkötelezettség, a gyermekek és a szakma szeretete jellemzi. Munkájában kitartó, változatos tanítási módszereivel folyamatosan fenntartja a kisdiákok érdeklõdését.

Tanulmányi versenyekre eredményesen készíti fel tanulóit, de a lemaradók felzárkóztatását is épp oly türelemmel és gondossággal végzi.

A városi tanulmányi verseny szervezésével elismerést vívott ki pedagógustársainál és a város vezetésénél is.

Hosszú évek óta sikeresen segíti pályakezdõ kollégái, illetve a fõiskolai hallgatók pedagógiai munkáját.

Aktívan kapcsolódik be a budaörsi plébánia életébe, 2015 óta a plébánia képviselõ testületének tagja.

A Kõhegyen megrendezett Passióban tanítványaival együtt statiszta szerepet vállal, ezzel is erõsítve a budaörsi hagyományokat.

A hit- és magánélete példaértékû minden kolléga és család számára.

A fenti indokok alapján a Képviselõ-testület Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet adományoz számára.

Turcsik Viktor, a Herman Ottó Ált.Isk. igazgatója

Turcsik Viktor 2003-tól a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója.

2000-tõl matematikát tanít az intézményben, kommunikációs igazgató-helyettesként segíti az iskola munkáját és minõségügyi feladatokat is ellát.

Szakmailag elkötelezetten, lelkiismeretesen vezeti az iskolát.

Folyamatosan képezte és képzi magát, 2014-ben Mesterpedagógus minõsítést szerzett.

Vezetése alatt az általános Iskola egyedülálló rugalmassággal alkalmazkodott a folyamatosan változó társadalmi igényekhez, de a közel négy évtized alatt kialakult hagyományokat megtartotta.

Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az iskola tanulói örömteli légkörben, személyiségük pozitív elemeinek kiaknázásával készüljenek a felnõtté válásra. A diákok kiemelkedõ eredményeket érnek a tanulmányi versenyeken.

Vezetése és irányítása alatt a pedagógusok kiteljesedett szakmai munkát tudnak végezni az iskolában. Az intézmény kollektívája összetartó, munkájukat magas színvonalon végzik.

Rendszeresen együttmûködik önkormányzatunkkal, minden ügyben a közös megoldásokat keresi. Kiemelten jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel és a városi szakemberekkel.

Kiemelt céljai: a szakmai színvonal megõrzése és fejlesztése, az intézmény modernizálása, megújítása, a kor igényeihez való közelítése.

Pedagógusi pályafutása, a Herman Ottó Általános Iskola érdekében végzett kiemelkedõ vezetõi tevékenysége miatt a Képviselõ-testület Szakály Mátyás Díjat adományoz részére.

DÍSZPOLGÁRI CÍM – ISMERTETÕ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a város fejlõdése, Budaörs Város lakossága szebb és jobb életének megteremtése érdekében végzett kiemelkedõ munka elismerésére, a város hírneve öregbítésének érdekében kifejtett tevékenységért Budaörs Város Díszpolgára Címet alapított 1991-ben.

Díszpolgári Cím adományozható annak a személyek, aki:

a) Budaörs Város fejlõdéséért kiemelkedõen tevékenykedett. Társadalmi, gazdasági, tudományos és mûvészeti területen maradandó alkotásokkal különösképpen segítette a város jó hírnevét.

b) kimagasló munkásságával hozzájárult Budaörs fejlõdéséhez, tekintélyének növeléséhez.

c) életmûvével hazánk és más népek társadalmi, gazdasági, szellemi mûvelõdését, a nemzetközi békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta.

A Díszpolgári Címmel, posztumusz adományozás esetén díszoklevél jár. Az oklevelet az adományozott élõ örököse, vagy egyházi személy esetében, egyházának képviselõje veszi át.

néhai Bató Géza tanító (a díjat átvette fia, dr. Bató András)

Néhai Bató Géza tanítót, a budaörsi passiójátékok megteremtõjét Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város posztumusz díszpolgárává választotta.

Bató Géza népmûvelõ és tanító munkája mellett, az 1933-as budaörsi passiójátékok megálmodója, szervezõje, szövegírója és rendezõje. 

Az I. világháború után a Lyra dalkört újraélesztette és dalkör tagjai lettek a passiójátékok szereplõi.

Budaörs elsõ mozijának alapítója. A mozi mûködését a kezdeti idõkben mozigépészként is segítette.

A Budaörsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület alapításában is nagy szerepet vállalt.

Munkássága olyan értéket teremtett Budaörsnek, amelyet a város a mai napig büszkén õriz.

néhai dr. Sík Zoltán plébános (a díjat átvette: Varga János plébános és Michelberger Mátyás az egyházközség világi elnöke)

Néhai Dr. Sík Zoltán kanonok, hitoktató, egykori budaörsi plébánost Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város posztumusz díszpolgárává választotta.

Dr. Sík Zoltán 1944-ben került városunkba káplánnak, majd 1946-ban plébánosi kinevezést kapott. Átélte a város lakosságának kitelepítését, az itthon maradottak benne találtak vigaszt.

Azon munkálkodott, hogy hívei tudatos, igazi, felnõtt keresztényekké váljanak.

Családos közösségeket hozott létre, ezzel a templomi közösséget építve. 

Budaörs városának eddigi legnagyobb tragédiája, hogy a kitelepítéskor elvesztette lakosságának 90%-át. A helyükbe betelepített emberek idegenként érkeztek a városba.

Ebben a tragikus idõszakban tevékenykedett városunkban Sík Zoltán atya, aki vigasztalta az itthon maradottakat, reményt próbált adni az elüldözötteknek, és befogadta, integrálta az érkezõket.

forrás:budaörs.hu
w

     

Megosztás